Facebook Statistics
Značka Kvality

ISPÚ - INFORMAČNÁ SIEŤ POĽNOHOSPODÁRSKEHO ÚČTOVNÍCTVA

 

Čo je to Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ)?

Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (anglický názov „FADN“ – Farm Accountancy Data Network) bola vytvorená v roku 1965 s cieľom podporovať Spoločnú poľnohospodársku politiku Európskych spoločenstiev (existujúcich v tom čase). Jej hlavnou úlohou je zisťovať príjmy európskych poľnohospodárskych podnikov a poskytovať analýzy o hospodárení. V záujme splnenia tejto úlohy FADN každoročne zbiera a analyzuje údaje od približne 80 000 poľnohospodárskych podnikov. Tento výberový súbor reprezentuje viac ako 5 miliónov poľnohospodárskych podnikov a vyše 90 % poľnohospodárskej pôdy a výroby v EÚ.

Na základe Nariadenia rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete pre zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (ďalej „nariadenie“)
je povinnosťou každého členského štátu EÚ zisťovať predpísané údaje o podnikovom hospodárení. Zhromaždené údaje vypovedajú o výrobných, technických, ekonomických a sociálnych podmienkach podnikov. Sú založené
na jednotných definíciách a sú predkladané v jednotnej forme do databázy Generálneho riaditeľstva Európskej Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG-AGRI). Údaje poskytujú celkový obraz o vybraných podnikoch
a tvoria komplexné podklady pre vykonanie ekonomických analýz a komparácií.

Organizačné zabezpečenie zberu dát ISPÚ vyplýva z nariadenia, podľa ktorého najvyšším orgánom je Výbor Komisie FADN. Každý členský štát má zriadenú Národnú komisiu, ktorej povinnosťou je schvaľovať vypracovaný Plán výberu podnikov a dohliadať na splnenie povinnosti odoslať dáta do databázy FADN. Styčná agentúra je vykonávateľom všetkých činností s týmto spojenými a zodpovedá za výber podnikov, spracovanie, kontrolu, odovzdanie a archiváciu dát. Styčná agentúra bola zriadená na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).

Ako prebieha zber údajov ISPÚ?

Zber údajov od 562 vybraných poľnohospodárskych podnikov prebieha 1 krát ročne elektronicky - formou web aplikácie a je zabezpečený zamestnancami odboru rezortnej štatistiky a ISPÚ MPRV SR. Vybrané poľnohospodárske podniky musia spĺňať kritériá ekonomickej veľkosti a výrobného zamerania.  Zber za príslušný účtovný rok je vykonávaný v termíne od apríla do septembra nasledujúceho roka. Správne a včasné vyplnenie výkazu ISPÚ je honorované.

Štruktúra výkazu ISPU:

 • základné informácie o farme
 • pôdny fond
 • pracovné sily
 • majetok
 • záväzky
 • náklady
 • rastlinná výroba
 • živočíšna výroba
 • výrobky živočíšnej výroby
 • príjmy z iných zárobkových činností
 • dotácie
 • daňové výkazy

► Stiahnuť výkaz ISPÚ v PDF formáte

► Prihlásenie sa do web aplikácie

Údaje spracované do prehľadov sú každoročne zverejňované v publikácii ISPÚ: Hospodárenie poľnohospodárskych podnikov v SR Výsledky výberového zisťovania Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva.

Na základe nariadenia poskytnuté údaje, ani žiadne ostatné osobné údaje získané pre ISPÚ, nie sú využívané na iné než vyššie uvedené účely.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood