Facebook Statistics
Značka Kvality

Strategický plán SPP 2023-2027 – odoslanie na EK

17-02-2022

Dňa 16.2.2022 bol prostredníctvom systému SFC 2021 predložený na schválenie Európskej komisii Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027. Materiál bol schválený s pripomienkami na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 10.2.2022. Príslušné pripomienky boli do Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 zapracované, resp. boli premietnuté do uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 94 z 10. februára 2022.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood