Štátny tajomník MPRV SR

PaedDr. Anton StredákŠtátny tajomník MPRV SR, PaedDr. Anton Stredák

 

Narodil sa 24. júla 1963. Vysokoškolské štúdium ukončil na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, na Katedre techniky a informačných technológií. Štúdium si doplnil rigoróznym konaním.

Pracoval v Atómových elektrárňach Mochovce na investičnom odbore, následne vo firme Lumas, a.s. – mäsovýroba Nitra, v ktorej bol manažér spoločnosti. Na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava spolupracoval so sekciou služieb zamestnanosti, sekciou Európskeho sociálneho fondu a podieľal sa na príprave koncepcie projektového riadenia pre oblasť služieb zamestnanosti. V Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu SARIO  Bratislava bol poverený riadením Sekcie štrukturálnych fondov z EÚ. V akciovej spoločnosti Transpetrol zastával post riaditeľa obstarávania a elektronických aukcií.

4. apríla 2012 bol vymenovaný do funkcie vedúceho služobného úradu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vláda SR Antona Stredáka vymenovala dňa 23. marca 2016.

 


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 481
e-mail: anton.stredak@land.gov.sk