Facebook Statistics

Štatistiky o používaní zvierat na vedecké účely v EÚ

25-03-2020

Správu, ktorá poskytuje štatistické údaje o použití zvierat na vedecké účely v rokoch 2015 – 2017, vydala Európska komisia (EK) vo februári 2020. EK vydáva takéto správy každých 5 rokov. Vychádza z údajov, ktoré jej poskytujú jednotlivé členské štáty (povinnosť vyplýva členským štátom zo smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely). Údaje od roku 2018 budú dostupné prostredníctvom centrálnej online databázy EÚ až v roku 2022.

Štatistické údaje správy sú oproti predchádzajúcim vydaniam podrobnejšie a prepracovanejšie. Novinkou sú napr. aj údaje o intenzite krutosti, ktorej sú zvieratá v rámci postupov vystavené. Vďaka podrobnejším údajom bude možné v nasledujúce roky získať lepší obraz o celkovom počte zvierat používaných na vedecké účely v EÚ. Takto bude možné lepšie identifikovať oblasti, kde sa je potrebné zamerať na vývoj a implementáciu alternatívnych prístupov.

Klesajúci trend počtu zvierat?

Zdá sa, že počty zvierat, využívaných na výskum a testovanie v EÚ, by mohli mať klesajúci trend (na porovnanie: v roku 2011 bol počet zvierat takmer 11,5 milióna).

 

Rok
Počet zvierat použitých na výskum a testovanie v EÚ (použité v postupe po 1. raz)
2015
9 590 379
2016
9 817 946
2017
9 388 162
Rok
Celkový počet zvierat použitých na výskum a testovanie v EÚ (1. a akékoľvek následné použitie)
2015
9 782 570
2016
9 782 570
2017
9 581 741

 

Najčastejšie využívanými zvieratami boli myši, potkanyryby (92 % celkového počtu zvierat). Psy, mačky a primáty predstavovali menej než 0,3 % celkového počtu zvierat. Ľudoopice sa v EÚ na vedecké účely nevyužívajú, no používajú sa tzv. subhumánne primáty. Počet použitých opíc z čeľade kosmáčovité sa za roky 2015 – 2017 zvýšil. EÚ si uvedomuje, že je potrebné ukončiť odchyt primátov z voľnej prírody a požadovať získavanie primátov od rodičov chovaných v zajatí. Viac než 50 % subhumánnych primátov pochádza v súčasnosti z 2. alebo ďalšej generácie zvierat chovaných v zajatí na účely pokusov. V roku 2017 nepochádzali z voľnej prírody žiadne subhumánne primáty.

Najviac sa testuje v základnom výskume

V roku 2017 sa z celkovo 9,58 milióna použití zvierat najviac využilo na základný výskum (45,5 %), na translačný a aplikovaný výskum (23 %) a na regulatívne testovanie na účely splnenia právnych predpisov (23 %). Dokopy 4 % zvierat sa využilo na vysokoškolské a odborné vzdelávanie, súdne vyšetrovanie, ochranu druhov a prirodzeného prostredia.

Postupov, klasifikovaných ako krutých, bolo v roku 2017 11 % (viac ku klasifikácii krutosti postupov v Prílohe VIII smernice 2010/63/EÚ). Najviac sa takéto postupy využívali pri testovaní účinnosti šarže (viac než 267 000 použití v rámci regulatívneho testovania), pri štúdiách zameraných na nervovú sústavu (viac než 87 000 použití v rámci základného výskumu) a pri diagnostike ochorení (viac než 81 000 použití v rámci translačného a aplikovaného výskumu). Zhodnotenie skutočnej intenzity krutosti však ostáva tým najnáročnejším prvkom, preto je potrebné na údaje v správe nazerať s týmto vedomím.

Lieky sa testujú stále najviac

V roku 2017 sa väčšina použití na regulatívne účely vykonávala na účely splnenia požiadaviek pochádzajúcich z EÚ (95 %). Požiadavky pochádzajúce z krajín mimo EÚ predstavovali iba 4 % a vnútroštátne požiadavky len 1 %. Celkový počet použití zvierat na regulatívne testovanie sa od roku 2015 znížil o 7 %.

Z celkovo vykonaných 2,19 miliónov regulatívnych testov sa v roku 2017 najviac uskutočnilo na splnenie podmienok právnych predpisov pre lieky na humánne použitie (61 %), pre lieky na veterinárne použitie (15 %) a pre priemyselné chemikálie (11 %). Dobrou správou je, že od roku 2015 klesol počet použití zvierat na účely splnenia legislatívnych požiadaviek pre lieky na humánne použitie o 13 %. Bol však zaznamenaný nárast počtu testov pre splnenie podmienok právnych predpisov o zdravotníckych pomôckach (23 %) a pre priemyselné chemikálie (17 %).

V rámci právnych predpisov o kozmetických výrobkoch neboli vykázané žiadne použitia (zákaz testovania kozmetiky a jej jednotlivých zložiek na zvieratách vyplýva z nariadenia EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch).

Opakované použitie zvierat

V rámci princípov 3R je možné znížiť celkový počet zvierat v testoch ich opätovným použitím. Takéto použitie si však vyžaduje špecifické posúdenie (je potrebné, okrem iného, zohľadniť, akú mieru krutosti zviera v predchádzajúcom postupe pociťovalo, ako aj zdravotný stav zvieraťa, welfare a ostatné zážitky, ktorým počas života čelilo). Za roky 2015 – 2017 boli opakovane použité 2 % zvierat (najmä myši, ovce, potkany, králiky, kone, somáre). Zvieratá sa najviac opakovane používali na účely „bežná výroba“ (najmä na výrobu krvných produktov) a tiež pre vysokoškolské a odborné vzdelávanie.

Ryba a myši ako najčastejšie GM zvieratá

Počet použitých geneticky modifikovaných (GM) zvierat sa spomedzi všetkých použití zvierat na účely výskumu mierne zvyšuje (v roku 2015 to bolo 25 %, v roku 2017 27 %). Najbežnejšie GM druhmi boli Danio pruhované (sladkovodná ryba, známa ako „zebrička“) a myši. GM zvieratá sa takmer výlučne používajú na výskumné účely. V roku 2017 boli po prvýkrát použité GM subhumánne primáty (opice čeľade kosmáčovité).

Viac si prečítate v Správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade z roku 2019 o štatistikách o používaní zvierat na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie v rokoch 2015 – 2017.

→ Užitočné dokumenty nájdete aj v sekcii Legislatíva, dokumenty.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood