Facebook Statistics

Stanovisko z hodnotenia rizika novej sekvenčnej informácie pre GM sóju BPS-CV127-9

02-10-2018

Vedecký Panel EFSA pre GMO v minulosti hodnotil geneticky modifikovanú sóju BPS-CV127-9. Táto línia bola vyhodnotená ako rovnako bezpečná a výživná, ako jej tradičný náprotivok a komerčné odrody sóje, s ohľadom na možné účinky na zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie v súvislosti s plánovanými spôsobmi použitia. Dňa 16. februára 2018 Európska komisia požiadala úrad EFSA, aby preskúmal nové údaje sekvenácie nukleových kyselín a aktualizované údaje o bioinformatike pre sóju BPS-CV127-9. Zároveň bol úrad EFSA požiadaný aby uviedol, či závery vedeckého panelu pre GMO z predchádzajúceho hodnotenia GM sóje BPS-CV127-9 zostávajú v platnosti. Nové sekvenčné údaje indikujú rozdiely v dvoch nukleotidoch v porovnaní s pôvodnou sekvenčnou informáciou, ktorú poskytol žiadateľ. Jeden z týchto rozdielov v nukleotidoch uvádzaný v novej sekvenčnej informácii GM sóje BPS-CV127-9, bol súčasťou rastlinného materiálu použitého už na predchádzajúce hodnotenie rizika. Pre ostatné nahlásené rozdiely nukleotidov však nebolo možné poskytnúť žiadne dôkazy, ktoré by odlíšili sekvenčnú chybu a bodovú mutáciu. Z uvedeného vyplýva, že s výnimkou bioinformatických analýz, zostávajú štúdie vykonané na posúdenie rizika GM sóje BPS-CV127-9 v platnosti. Nové sekvenčné údaje a analýzy bioinformatiky vykonané na novej sekvencii, nevzniesli obavy k otázkam bezpečnosti. Úrad EFSA preto dospel k záveru, že pôvodné hodnotenie rizika GM sóje BPS-CV127-9 zostáva v platnosti.

Celé stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5425


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood