Facebook Statistics

Stanovisko z hodnotenia rizika novej sekvenčnej informácie pre GM klinček FLO-40689-6

02-10-2018

Vedecký Panely EFSA pre GMO v minulosti hodnotil geneticky modifikovaný klinček FLO-40689-6 a dospel k záveru, že neexistuje žiadny vedecký dôvod na to, že by dovoz, distribúcia a maloobchod klinčekov FLO-40689-6 ako rezaných kvetov na okrasné použitie v EÚ, mohli mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie. Dňa 27. októbra 2017 Európska komisia požiadala úrad EFSA, aby preskúmal nové údaje sekvenácie nukleových kyselín a aktualizované údaje o bioinformatike pre klinček FLO-40689-6. Zároveň bol úrad EFSA požiadaný aby uviedol, či závery vedeckého panelu pre GMO z predchádzajúceho hodnotenia GM klinčeka FLO-40689-6 zostávajú v platnosti. Nové sekvenčné údaje indikujú opravu 1 nukleotidy v porovnaní s pôvodnou sekvenčnou informáciou, ktorú poskytol žiadateľ. Nová sekvencia bola opravená odstránením jedného nukleotidu na lokuse 1.Odstráenie bázového páru, ktoré bolo nahlásené v rámci novej sekvenčnej informácie pre GM klinček FLO-40689-6, bolo súčasťou rastlinného materiálu použitého už na predchádzajúce hodnotenie rizika. Z uvedeného vyplýva, že s výnimkou bioinformatických analýz, zostávajú štúdie vykonané na posúdenie rizika GM klinčeka FLO-40689-6 v platnosti. Nové sekvenčné údaje a analýzy bioinformatiky vykonané na novej sekvencii, nevzniesli obavy k otázkam bezpečnosti. Úrad EFSA preto dospel k záveru, že pôvodné hodnotenie rizika klinčeka FLO-40689-6 zostáva v platnosti.

Celé stanovisko je dostupné na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5424


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood