Facebook Statistics

Stanovisko ÚVZ SR k možnému prenosu SARS-CoV-2 pitnou vodou

24-03-2020

Pitná voda nebola podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. V súčanosti podľa WHO nie sú dôkazy, že by SARS-CoV-2 prežíval v pitnej vode alebo v odpadových vodách.

Vírus SARS-CoV-2 je obalený krehkou lipidovou membránou. Vo všeobecnosti sú obalené vírusy menej stabilné vo vonkajšom prostredí ako neobalené vírusy (napr. rotavírusy, vírus hepatitídy A). Sú tiež citlivejšie na oxidačné činidlá, kam patrí aj chlór, používaný pri úprave pitnej i odpadovej vody.

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) uvádza, že na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Netreba pristupovať ani k osobitným opatreniam, ako napr. k zvyšovaniu dezinfekcie pitnej vody nad rámec kritérií, definovaných vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Postupy, používané na ošetrenie vody v SR, sú dostačujúce na zabezpečenie pitnej vody pred prípadnou kontamináciou SARS-CoV-2.

Dodatočné opatrenia na úpravu vody nie sú potrebné ani pri používaní pitnej vody z vlastných studní, ktorých kvalita vody bola vyhodnotená ako vyhovujúca.

ÚVZ SR odporúča na minimalizáciu prípadnej kontaminácie vody v domácnosti dodržovať tieto zásady:

  • každý člen domácnosti má svoj vyhradený pohár
  • každý člen domácnosti si vodu napúšťa sám
  • pri skladovaní vody v pohári prikryť pohár
  • nepodávať si vzájomne poháre

Ak vás zaujíma prežívateľnosť vírusu na rôznych povrchoch, prečítajte si krátky článok Koronavírus vydrží na povrchoch niekoľko hodín a je citlivý na koncentrovaný etanol.  ​Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood