Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku tolklofos-metyl v zemiakoch

23-02-2017

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Fínsko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku tolklofos-metyl v zemiakoch. Podľa úradu EFSA je počet údajov dostatočný na odvodenie návrhu hodnoty MRL 0,2 mg/kg. Na základe doterajších výsledkov hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k záveru, že navrhované použitie tolklofos-metyl v zemiakoch nebude mať za následok vystavenie spotrebiteľov hodnotám, ktoré by presahovali toxikologické referenčné hodnoty a preto je nepravdepodobné, že by použitie tolklofos-metylu predstavovalo zdravotné riziko pre spotrebiteľa.
Viac informácii nájdete v prílohe prípadne na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Link na web EFSA – publikácia:
Modification of the existing maximum residue level for tolclofos-methyl in potatoes:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4730

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood