Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku cykloxidim v jahodách

03-09-2018

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Nemecko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku cykloxidim  v jahodách. Predložené údaje na podporu žiadosti boli na základe doterajších výsledkov dostatočné na odvodenie návrhov MRL pre uvedenú komoditu. Metódy umožňujú kvantifikáciu rezíduí v uvedenej komodite stanovených pri hodnote 0,05 mg/kg (LOQ). Na základe doterajších výsledkov hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k záveru, že je nepravdepodobné aby krátkodobý a dlhodobý príjem rezíduí vyplývajúci z použitia cykloxidimu  na uvedenú komoditu v súlade s dodržaním správnej poľnohospodárskej praxe predstavoval riziko pre zdravie spotrebiteľov.

Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Link na web EFSA – publikácia:

Modification of the existing maximum residue level for cycloxydim in strawberries:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5404