Facebook Statistics

Tlačové správy

Stanovisko MPRV SR k presunu geoinformatikov na NPPC

27-01-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) sa ostro ohradzuje proti tendenčným, neobjektívnym a zavádzajúcim informáciám, ktoré sú publikované niektorými médiami v súvislosti s rozhodnutím presunúť agendu odboru geoinformačných systémov poľnohospodárskych pozemkov z MPRV SR na Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) v termíne od 1. marca 2021.

Rozhodnutie delimitovať agendu predmetného odboru z MPRV SR na NPPC bolo prijaté po zrelej a dôkladnej úvahe so zohľadnením všetkých relevantných podkladov a informácií týkajúcich sa majetkového, právneho a licenčného stavu informačného systému geopriestorového formulára žiadosti o pomoc (IS GSAA), ktorý je kľúčový a nevyhnutný na zabezpečovanie agendy nielen predmetného odboru, ale aj rezortu a poľnohospodárov.

Napriek niekoľko mesačnej snahe MPRV SR zabezpečiť efektívnu a spoľahlivú prevádzku IS GSAA v prostredí MPRV SR za dodržania všetkých podmienok stanovených dodávateľom a príslušnej legislatívy týkajúcej sa informačných technológií vo verejnej správe a autorských práv, je uvedené ďalej neudržateľné vzhľadom na nekalé praktiky v oblasti informačných technológií, verejného obstarávania a chyby, resp. nedostatky vzniknuté v procese delimitácie predmetnej agendy z NPPC na MPRV SR v roku 2018, resp. začiatkom roku 2019.

Vedenie MPRV sa od nástupu do funkcie snaží zodpovedne pristupovať k nakladaniu s verejnými prostriedkami vrátane preverovania hospodárnosti existujúcich zmlúv. Dôsledkom preverovania zmluvného pokrytia IS GSAA bolo najmä zistenie, že vplyvom manažérskych chýb bolo síce IS GSAA v roku 2018 formálne delimitované z NPPC na MPRV SR, ale bez reálneho zabezpečenia súvisiacich zmluvných záležitostí a problematiky licenčných práv. V tejto súvislosti bolo tiež zistené, že ešte pred samotnou delimitáciou na MPRV SR nezabezpečilo NPPC pri IS GSAA súlad medzi jednotlivými súčasťami, evidenciou hmotného a nehmotného majetku v správe NPPC a pohľadávkami a záväzkami vyplývajúcimi z príslušných zmlúv na zabezpečenie služieb údržby, podpory a rozvoja IS GSAA.

Pre zabezpečenie funkčnosti a spoľahlivej prevádzky IS GSAA vrátene zabezpečenia kampane na podávanie žiadostí o priame podpory a neprojektové opatrenia v roku 2021 je preto nevyhnutná úzka spolupráca a koordinácia s NPPC, na ktorom bol IS GSAA vybudovaný a určitú dobu aj prevádzkovaný. NPPC zabezpečí konsolidáciu IS GSAA po formálno-právnej stránke, avšak predpokladom uvedeného je okrem iného aj presun zamestnancov odboru geoinformačných systémov poľnohospodárskych pozemkov z MPRV SR na NPPC.

Zamestnanci odboru boli riadne informovaní o dôvodoch, pre ktoré bolo potrebné prijať toto rozhodnutie a boli im poskytnuté všetky uistenia, že prechodom na NPPC nebudú žiadnym spôsobom ohrozené ich pracovné miesta. Zároveň boli informovaní tak zo strany ministerstva ako aj zo strany NPPC, že týmto prechodom im ostanú zachované aj ostatné náležitosti vrátane miezd v rovnakej výške ako je to v súčasnosti.

MPRV SR garantuje, že aj po presune na NPPC budú mať zamestnanci odboru zabezpečené rovnaké personálne a materiálno-technické zabezpečenie ako na MPRV SR vrátane zachovania mzdového štandardu tak, aby vzniknutá situácia negatívne nezasiahla do plnenia ich činnosti.

Okrem toho boli zamestnanci informovaní, že cieľovou stanicou ich pôsobenia, a teda aj zabezpečenia tejto agendy je Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Avšak vzhľadom na chyby, ktoré nastali v minulosti, úplne nelogicky táto agenda nebola zastrešená v PPA, ako je to skutočne štandardom aj v ostatných krajinách EÚ.

Samozrejme je snahou ministerstva, aby táto agenda bola štandardným spôsobom vykonávaná tam, kde po správnosti aj patrí.

Ministerstvo zdôrazňuje, že cieľom všetkých krokov, ktoré v tejto súvislosti v súčasnosti koná, je práve vyriešiť a napraviť všetky chyby, ktoré boli spôsobené predchádzajúcimi vedeniami rezortu.


Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood