Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v SR za rok 2012

21-10-2013

Predkladaná správa, ktorá prezentuje zhodnotenie situácie v oblasti zoonóz, pôvodcov zoonóz a alimentárnych nákazách za rok 2012, bola vypracovaná na základe rozpracovaného programového vyhlásenia Vlády SR a Strategického plánu národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu (ďalej "KB") s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej "EFSA"). Správa je podkladom pre KB a vedeckých expertov pre národné hodnotenia rizika bezpečnosti potravín. Zároveň na komunitárnej úrovni slúži pre EFSA, ako jeden z podkladov pre hodnotenie rizika.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood