Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2020

03-11-2021

Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z oblasti kontroly a výskumu v humánnej i veterinárnej oblasti. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v SR za rok 2020 obsahuje dáta z úradnej kontroly, vykonávanej v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva, ako aj z výskumných pracovísk a univerzít. Prípravu správy koordinoval Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (NKB EFSA), ktorý je ustanovený na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Správa slúži ako podklad pre NKB EFSA a vedeckých expertov na stanovenie priorít a vlastné národné hodnotenia rizika bezpečnosti potravín. Zároveň správa slúži ako jeden z podkladov pre komunitárne hodnotenie rizika, vykonávané Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). Vedecké hodnotenie rizika je základom pre riadenie rizika. Správa popisuje stav u 35 pôvodcov zoonóz, 5 alimentárnych nákaz (t.j. nákazy z potravín) bez zoonotického potenciálu a 4 pôvodcov nákazy z vody. Zo 44 sledovaných agensov je 23 bakteriálnych, 10 parazitárnych, 10 vírusových a priony.

Prezentuje súhrnné výsledky vyšetrení a testov vykonaných v roku 2020 v SR a zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat so zameraním na trendy a zdroje zoonotických a alimentárnych nákaz.

Správa prezentuje súhrnné výsledky vyšetrení a testov, vykonaných v roku 2020, a zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat, so zameraním na trendy a zdroje zoonotických a alimentárnych nákaz. Počet sledovaných pôvodcov, spolupracujúcich organizácií i expertov každoročne narastá. Na jej spracovaní sa podieľal široký autorský kolektív vyše 70 expertov z 24 vedeckých a kontrolných organizácií v SR.

V roku 2020 bolo hlásených 17 067 humánnych ochorení spôsobených sledovanými pôvodcami, pričom 29,1 % sa týkalo kampylobakterióz, 20,9 % ochorení spôsobených Clostridium dificille a 20,4 % salmonelóz. Vyšším percentom sa na ochoreniach podieľali aj rotavírus 11,6 %, Norwalk vírus 5,1 %, Borrelia burgdorferi s.l. 5,6 % a Escherichia coli 1,2 %.

Sedem zo sledovaných pôvodcov bolo príčinou 380 humánnych epidémií, z ktorých 56,6 % boli salmonelózy, 23,2 % boli kampylobakteriózy a 12,6 % epidémií bolo spôsobených rotavírusom. Menším percentom sa na epidémiách podieľali Norwalk vírus 5,5 %, vírus kliešťovej encefalitídy 1,3 %, šigela a 0,5 % a yersínie 0,3 %.  

Na prítomnosť 15 pôvodcov bolo vyšetrených 35 957 vzoriek potravín s pozitívnym nálezom v 2,2 % vzoriek. Vyššie percentá pozitívnych nálezov boli u Yersinia spp. 48,1 %, Enterococcus spp. 46,3 % a Vibrio spp. 31,8 %.

Prítomnosť 30 pôvodcov bola sledovaná v 2 483 239 vzorkách pochádzajúcich od hospodárskych i voľne žijúcich zvierat, domácich miláčikov a ZOO zvierat odobratých v rámci úradnej kontroly, preventívnych monitoringov, výskumu, ako i od chorých či uhynutých zvierat. Pozitívne nálezy tvorili 0,1 % vzoriek. Vyššie percentá pozitívnych nálezov boli zaznamenané u Aeromonas spp. 59,3 %, Clostridium spp. 55,4 %, Francisella tularensis 50,4 %, Babesia spp. 41,1 %, Dirofilaria spp. 34,8 %, Campylobacter spp. 18,3 %, Yersinia spp. 18,3 %, Staphylococcus aureus 18,1 %, vírusu hepatitídy E 14,1 %, Listeria monocytogenes  11,8 %, Toxocara spp. 10,5 %.

Krmivá – 385 vzoriek bolo vyšetrovaných na prítomnosť Salmonella spp. (1,5 % pozitívnych vzoriek), Escherichia coli (60,0 % pozitívnych vzoriek) a Clostridium spp.

(1,7 % pozitívnych vzoriek).

Na prítomnosť 9 pôvodcov bolo vyšetrených 35 746 vzoriek vody, z ktorých 7,4 % bolo pozitívnych, na čom sa najvyššou mierou podieľali najmä Legionella spp. 47,1 % a Vibrio spp. 39,5 %.

Na prítomnosť 8 pôvodcov bolo vyšetrených 44 633 vzoriek z prostredia, z ktorých bolo 2,3 % pozitívnych, na čom sa najvyššou mierou podieľali najmä Legionella spp. 36,0 %, Vibrio spp. 6,8 %, E.coli 3,6 % a Enterococcus spp. 2,6 %.

Súčasťou správy sú i výsledky vyšetrení na rezistenciu mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam, ktorá má celosvetovo vzrastajúci trend a predstavuje reálne nebezpečenstvo pri liečbe infekcií. Mikrobiálna rezistencia bola sledovaná u Salmonella spp., E.coli, Campylobacter spp., Staphylococcus aureus a Enterococcus spp.

Komplexná správa, ktorá bude vydaná ako publikácia, má rozsah viac ako 130 strán, bude vydaná v tlačenej forme, ako publikácia s prideleným ISBN. Súhrny jednotlivých kapitol budú preložené do anglického jazyka a vydané v elektronickej verzii ako publikácia s prideleným ISBN.

Ďalšie informácie nájdete v prílohách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood