Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o priebehu a výsledkoch 11. Ministerskej konferencie WTO v Buenos Aires, Argentína

18-01-2018

V dňoch 10. – 13. decembra 2017 sa v hlavnom meste Argentíny - Buenos Aires konala v poradí jedenásta Ministerská konferencia (MK) Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Za oblasť poľnohospodárstva sa očakávali výsledky v podobe nových záväzkov za problematiku verejného skladovania pre účely potravinovej bezpečnosti, obchod narúšajúcich domácich podpôr, exportných reštrikcií a subvencií v morskom rybolove.

Napriek tomu, že pred konferenciou prebiehali intenzívne rokovania v Ženeve a viacerí členovia WTO, resp. skupiny členských krajín predkladali negociačné návrhy k rôznym špecifickým problematikám, resp. čiastkovým elementom, počas konferencie sa členom WTO nepodarilo dospieť ku kompromisom a teda ani ku konsenzu. Nekompromisný prístup zastávali predovšetkým veľké krajiny v zásadných otázkach, aj keď EÚ bola v rámci schváleného mandátu ústretová. Konkrétny výsledok teda nebol dosiahnutý, ale boli prijaté aspoň štyri ministerské rozhodnutia, a to v oblasti subvencií v morskom rybolove, pracovného programu pre malé ekonomiky, pracovného programu o elektronickom obchode a rozhodnutie o neuplatňovaní sťažností za porušovanie dohody TRIPS (duševné vlastníctvo). Len rybolov ako jediná z týchto štyroch oblastí spadá do kompetencie rezortu MPRV SR, príslušné ministerské rozhodnutie spočíva v pokračovaní rokovaní s cieľom dosiahnuť dohodu o stanovení komplexných pravidiel, zabraňujúcich nadmernému rybolovu a poskytovaniu dotácií na nelegálny, neoznamovaný a neregulovaný výlov, zohľadňujúc pritom špecifiká rozvojových krajín, a to najneskôr do nasledujúcej MK WTO v r. 2019.

Popri mnohostranných rokovaniach prebiehali aj negociácie o ďalšej liberalizácii vzájomného obchodu medzi EÚ a zoskupením MERCOSUR, pričom Komisia EÚ bola pripravená na ich ukončenie a uzavretie bilaterálnej dohody práve v Buenos Aires. Avšak EK v mene EÚ sa nedala zlomiť pod tlakom vyvíjaným najmä zo strany Argentíny a Brazílie ustúpiť vo veci colných koncesií u najcitlivejších agrárnych komodít (etanol a hovädzie mäso), ale aj technických prekážok obchodu, sanitárnych a fytosanitárnych otázok či pravidiel pôvodu. Komisárka EÚ pre obchod C. Malmström sa však vyjadrila, že uzavretie tejto DVO je reálne začiatkom r. 2018. Aj vďaka opatrnému postoju MPRV SR, prezentovanému prostredníctvom MH SR, EK odolala tomuto tlaku.

Pred ukončením ministerskej konferencie sa uskutočnilo zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné záležitosti (FAC). Ministri členských krajín EÚ, zodpovední za obchod, schválili závery Rady, obsahujúce záväzok pokračovať v práci pri riešení ďalších dôležitých otázok, ako domáca regulácia v oblasti služieb, elektronický obchod, vytváranie podmienok pre malé a stredné podniky, uľahčovanie investícií a exportné reštrikcie v poľnohospodárstve.

Deväťčlennú delegáciu SR na 11. MK WTO v Buenos Aires viedol minister hospodárstva p. Peter Žiga, okrem pracovníkov MH SR pozostávala aj z dvoch diplomatov a zástupcu MPRV SR.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood