Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o činnosti Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA za rok 2018

20-12-2018

Na základe nariadenia (ES) č. 178/2002 o všeobecnom potravinovom práve EÚ sú členské štáty zaviazané spolupracovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) (Príloha č. 1). Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB) bol v SR ustanovený Národný úrad pre bezpečnosť potravín, ktorým je odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Správu o činnosti NKB za rok 2018 nájdete v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood