Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa EFSA k vypracovaniu návrhov dovozných limitov pre mandestrobín v jahodách, stolovom a vínovom hrozne

10-09-2018

Žiadateľ, Sumitomo chemical Agro Europe SAS, zaslal v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 žiadosť príslušnému úradu v Rakúsku, aby určil dovozné limity aktívnej látky mandestrobínu v jahodách, stolovom a vínovom hrozne. Dáta zaslané na podporu žiadosti sa ukázali byť postačujúcimi k vypracovaniu návrhov maximálnych limitov rezíduí. Analytické metódy, ktoré sú vhodné pre kontrolu dodržiavania potravinového práva, kontrole rezíduí mandestrobínu v rastlinnom materiáli predmetných druhov rastlín s validovaným limitom kvantifikácie LOQ = 0,01 mg/kg, sú dostupné. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín na základe výsledkov z hodnotenia rizika dospel k záveru, že riziko z dlhodobého príjmu rezíduí pre zdravie spotrebiteľov, ak je zdrojom príjmu používanie mandestrobínu v súlade so zaznamenanou poľnohospodárskou praxou, nie je pravdepodobné.

Celú správu nájdete na webovom sídle úradu EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5395