Facebook Statistics

Spolupráca s EFSA v oblasti kumulatívneho hodnotenia rizika prítomnosti pesticídov v strave

16-08-2021

​EFSA zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na realizáciu grantu „Spolupráca s EFSA v oblasti kumulatívneho hodnotenia rizika z expozície pesticídov v strave“ - Ref GP / EFSA / PRES / 2021/02 (Cooperation with EFSA in the area of Cumulative Risk Assessment from dietary exposure to pesticides).

Hlavným cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je realizácia procesu kumulatívneho hodnotenia rizika (CRA) popísaná v časti 1.2.2 dokumentu výzvy Call for proposals and guide for applicants , a to formou spolupráce medzi EFSA a príslušnými národnými organizáciami. Tým by sa optimalizovalo zdieľanie skúseností v EÚ, čo by prispelo k dosiahnutiu strategického cieľa EFSA "Budovanie vedeckej kapacity pre hodnotenie rizika v rámci komunity EÚ" a zároveň by sa zabezpečila konzistentnosť výsledkov.

Ďalšie podrobnosti o cieľoch tejto výzvy nájdete v dokumentoch k výzve  (link) .

Upozorňujeme, že termín na predloženie návrhov je 24. september 2021

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s touto výzvou zasielajte na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazom na výzvu.

EFSA - GP/EFSA/PRES/2021/02 - Cooperation with EFSA in the area of Cumulative Risk Assessment from dietary exposure to pesticides


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood