Facebook Statistics
Značka Kvality

Spojilo sa vyše 150 odborníkov na bezpečnosť mäsa s cieľom zlepšiť jeho kontrolu v EÚ

09-01-2020

Zdravotne neškodné mäso má byť bezpečné a zdravé pre ľudskú spotrebu. V celom potravinovom reťazci sa využívajú na zabezpečenie zdravotne neškodného mäsa početné kontrolné opatrenia a nástroje. Jedným z nich je prehliadka mäsa, ktorá predstavuje dohľad nad zvieratami a mäsom, vykonávaná najmä úradnými veterinárnymi lekármi. Napriek vynaloženému úsiliu je však EÚ občas svedkom škandálov s mäsom. Okrem toho, pri prehliadke mäsa sa nemusia odhaliť nebezpečenstvá spôsobujúce ochorenie u ľudí, ako napríklad Salmonella alebo Campylobacter. V dôsledku toho sa mäso alebo mäsové výrobky môžu dostať na trh a spotrebovať skôr, ako sa zistí zdroj kontaminácie. Z tohto dôvodu sa súčasné kritériá kontroly mäsa revidujú na základe poznatkov o potravinárskej vede.

V rámci novej akcie EÚ COST (Európska spolupráca vo vede a technológiách) s názvom „Inšpekcia mäsa na základe rizika a integrované zabezpečenie bezpečnosti mäsa" (RIBMINS) sa spojilo viac ako 150 odborníkov v tejto oblasti, a to aj mimo EÚ. Odborníci by chceli v nasledujúcich 4 rokoch prispieť ku zlepšeniu kontroly mäsa. Na tento účel analyzujú odborníci v oblasti bezpečnosti potravín spôsob, akým by sa mohla kontrola mäsa zefektívniť a stať sa nákladovo efektívnejšou. A to nielen z pohľadu vlády, ale aj priemyselných odvetví a súčasne aj v prospech spotrebiteľov. Tento cieľ by mohol byť dosiahnutý vytvorením systémov, ktoré zaistia bezpečnosti mäsa. RIBMINS je do značnej miery v súlade s návrhom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA): pracovať na budovaní moderného systému zaistenia bezpečnosti mäsa na základe hodnotenia rizika.

Kto stojí za RIBMINS?

RIBMINS je iniciovaná 37-ročným docentom, Dr. Bojanom Blagojevičom, európskym špecialistom na veterinárne zdravie z Univerzity v Novom Sade (Srbsko).

Dr. Blagojevič v súčasnosti RIBMINS aj predsedá: „Viac ako storočie starý systém sa dlho používal na riešenie moderných hrozieb v oblasti bezpečnosti mäsa – s obmedzeným úspechom. Mojou myšlienkou bolo spojiť najlepších odborníkov z viac ako 35 krajín s cieľom zefektívniť systém bezpečnosti mäsa. Aby sa riešili hlavné nebezpečenstvá prenášané mäsom, musí sa prehliadka mäsa prehodnotiť tak, aby sa zameriavala na riziká a mala by byť súčasťou moderného, pozdĺžne integrovaného systému, ktorý zahŕňa prevenciu a kontrolu v celom mäsovom reťazci s hlavným zameraním na farmy a bitúnky."

Podpredsedom RIBMINS je Dr. Lis Alban, docent na Kodanskej univerzite a hlavný vedec Dánskej rady pre poľnohospodárstvo a potraviny: „Naša EÚ COST akcia je v súlade so záujmami spravodlivej hospodárskej súťaže v mäsovom priemysle a účinnejšej regulačnej kontroly v celej Európe. Aby sme tento proces urýchlili, musíme spolupracovať pri hľadaní najlepších riešení. Len takto budú môcť výrobcovia a bitúnky dodávať bezpečné mäso všetkým spotrebiteľom". Dr. Alban zorganizoval v dňoch 06. 11. - 08. 11. 2019 veľkú konferenciu v rámci RIBMINS na Univerzite v Kodani.

Manažérom vedeckej komunikácie je Dr. Boris Antunovic, profesor na Univerzite J. J. Strossmayera v Osijeku v Chorvátsku: „V rámci akcie máme zapojených osvedčených odborníkov z rôznych krajín EÚ. Niektorí z nich sa nikdy predtým nevideli a teraz budú schopní spolupracovať počas nasledujúcich 4 rokoch a podeliť sa o svoje nápady a skúsenosti s kontrolou mäsa. Do akcie sa majú možnosť zapojiť aj mladí výskumníci, ktorí sa môžu uchádzať o krátkodobé vedecké misie."

Pohľad mäsového priemyslu

Mäsový priemysel RIBMINS uvítal. Francisco Requena je riaditeľom 200-ročnej španielskej spoločnosti so sídlom v Malage, ktorá spracúva 25 000 ošípaných týždenne a vyváža 50 % produkcie do krajín EÚ a Ázie. „Inšpekcia mäsa je zložitá a pri každodenných operáciách prináša mäsovému priemyslu množstvo kontroverzných problémov. Použitie laboratórnych testov konečných výrobkov ako náhrady za kontrolu mäsa pri zisťovaní najvýznamnejších rizík pre ľudské zdravie je veľmi obmedzený – je nákladný a testované vzorky potravín nemusia byť dostatočne reprezentatívne z dôvodu heterogénneho rozdelenia patogénov. Okrem toho sa výsledky môžu oneskoriť a týkať sa iba skúmaných nebezpečenstiev. Celkovo, testovanie a negatívne výsledky určite nezaručujú bezpečnosť mäsa." hovorí pán Requena.

Vďaka zvýšenému medzinárodnému obchodu s mäsom na celosvetovej úrovni pritiahla EÚ COST akcia záujem expertov aj mimo EÚ. Dr. Mick Bosilevac, výskumný mikrobiológ vo Výskumnom stredisku pre mäsové zvieratá v Kansase (USA), považuje RIBMINS v oblasti inšpekcie mäsa za vynikajúcu príležitosť pre odborníkov na bezpečnosť potravín a bezpečnosť mäsa: „Máme to šťastie, že aspoň v oblasti produkcie hovädzieho mäsa sa bezpečnosť potravín nepovažuje za konkurenčnú oblasť. To znamená, že problémy a riešenia sa otvorene zdieľajú a riešia. Verejnosť nereaguje na ohnisko alebo stiahnutie potraviny z obehu tým, že sa vyhýba hovädziemu mäsu iba od príslušnej spoločnosti alebo odbytiska, ale skôr sa vyhýba kúpe hovädzieho mäsa a výrobkom z neho celkovo. Čím viac z hľadiska práce komoditných skupín dokážeme dosiahnuť, tým rýchlejšie sa dajú nájsť a zaviesť riešenia."

Právne predpisy a postupy kontroly

Nové právne predpisy EÚ o úradných kontrolách, ktoré sa uplatňujú od 14. 12. 2019, zabezpečia, okrem iného, uplatňovanie potravinového práva a pravidiel týkajúcich sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a napokon taktiež uplatňovanie revidovaných postupov kontroly mäsa. Činnosť RIBMINS sa bude vykonávať práve v čase prispôsobenia vnútroštátnych systémov kontroly tejto novej legislatíve EÚ.

S cieľom lepšej koordinácie činností na vnútroštátnej úrovni boli pre každú krajinu zriadené národné kontaktné miesta RIBMINS. Národným kontaktným bodom pre Slovensko je doc. MVDr. Peter Popelka, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Podrobnejšie informácie sú dostupné v prílohách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood