Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Softvér pre modelovanie referenčných dávok

06-03-2017

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal externú vedeckú správu venovanú softvéru pre modelovanie referenčných dávok.

V osobitnej zmluve č. 3 a 4 vydanej v rámci dohody OC/EFSA/AMU/2015/02 požiadal úrad EFSA konzultačnú spoločnosť Open Analytics, aby implementovala niekoľko modulov, ktoré sú súčasťou hlavného rámca k analýze referenčných dávok. Hlavné moduly reprodukujú modely obsiahnuté v súbore Proast vyvinutom v programovacom jazyku R. Softvér je vhodný pre sadu modelov, v závislosti od druhu odozvy, ako je to špecifikované v technickej prílohe k osobitnej zmluve č. 3. (Technical Annex to Specific Contract No 3). Modelová diagnostika sa používa k výberu najvhodnejšieho spomedzi konvergovaných modelov. Okrem bodového odhadu referenčnej dávky takisto určuje interval spoľahlivosti s použitím profilu pravdepodobnostných metód. V prípade kvantových odoziev určuje modelovanú priemernú referenčnú dávku a jej dolnú hranicu. Ako je uvedené v Technickej prílohe k osobitnej zmluve č. 4, softvér by konkrétne mal byť schopný rozšíriť metodológiu navrhnutú v rokoch 2007 a 2008 (Wheeler and Bailer). Interaktívny komponent, umožňujúci vlastné používateľské nastavenie, prevádza používateľa pri odosielaní dát a pri modelovaní referenčnej dávky.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood