Facebook Statistics

Tlačové správy

Slovensko nepríde o desiatky miliónov eur pre poľnohospodárov

11-12-2018

Nasadené opatrenia na boj proti korupcii a zvýšenie transparentnosti, ktoré zaviedla Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v polovici roku 2016 zožali v Európskej komisii (EK) úspech. Slovensko sa vďaka nim vyhlo hroziacim sankciám zo strany EK v objeme desiatok miliónov eur.

  • SR sa vďaka protikorupčným opatreniam vyhlo pokute v desiatkach miliónov eur
  • PPA odstúpila od 152 zmlúv a celkovo ušetrí 18,97 milióna eur
  • Protikorupčné opatrenia už prinášajú výsledky v auditoch Európskej komisie

„Od môjho nástupu v roku 2016 intenzívne pracujeme na stransparentnení procesov a protikorupčných opatreniach. Po celý čas sme v úzkom kontakte s Európskou komisiou, rokujeme a konzultujeme ďalšie kroky. Aj vďaka nášmu „Plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov“ a nasadeniu zamestnancov agentúry, už po dvoch rokoch prichádzajú pozitívne výsledky a ocenenia Európskou komisiou prostredníctvom auditov,“ povedal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA a vedúci delegácie i hlavný vyjednávač s EK.

Po takmer dva a pol roku tak zažíva Slovensko návrat dôveryhodnosti projektových podpôr Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV SR). PPA od polovice roku 2016 zrealizovala opätovné prehodnotenie kritizovaných podopatrení PRV SR, dopracovala série manuálov, metodík, príkazných a pokynových listov v súlade s EÚ a SR legislatívou. Prekontrolovala vyhodnotenie tisícov rozpočtov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci projektových opatrení. Zaviedla taktiež v rámci EÚ nevídanú až 100-percentnú finančnú kontrolu na mieste a to pri úplne každej podanej žiadosti o platbu. Pozitívne výsledky opatrení začali vykazovať už aj uzatvárané audity finančných operácií prijímateľov o nenávratný finančný príspevok Európskou komisiou.

„Od apríla 2016 došlo zo strany PPA k odstúpeniu od 152 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Spolu s odstúpeniami samotných žiadateľov po zavedení našich opatrení ide celkovo o 222 zmlúv v sume 18,97 milióna eur. Ušetrené prostriedky tak budú môcť byť ďalej využité. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí kvôli tomu museli neraz zvládnuť invektívy zo strany niektorých žiadateľov. A zároveň chcem našich pracovníkov uistiť, že takéto správanie nebudeme tolerovať a podnikneme právne kroky. Poctivým a slušným žiadateľom sa chcem poďakovať a uistiť ich, že v zefektívňovaní a zjednodušovaní procesov budeme v agentúre aj naďalej pokračovať,“ uviedol Juraj Kožuch. PPA tak v najbližších rokoch čaká kompletná elektronizácia, ktorá zabezpečí úplnú digitalizáciu procesov pre žiadateľov.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood