Facebook Statistics

Slovenská republika pristúpila k Dohovoru o Európskom lesníckom inštitúte

20-05-2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky informuje, že Slovenská republika pristúpila k Dohovoru o Európskom lesníckom inštitúte.

Dohovor nadobudol platnosť 4. septembra 2005 v súlade so svojím článkom 15 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol dohovor platnosť 27. apríla 2013 podľa článku 15 ods.2. Slovenské a anglické znenie dohovoru bolo uverejnené v Prílohe k čiastke 25 oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 104/2013 Zbierky zákonov Slovenskej republiky.

Viac informácií o dohovore je možné nájsť na webovej lokalite: www.efi.int.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood