Facebook Statistics

Slovenská republika prezentovala v OECD výsledky boja proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi

25-02-2019

Výsledky spolupráce štátnych orgánov v oblasti boja proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi prezentovala SR na zasadnutí Siete OECD pre boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi (ONIP) 13.-14. februára 2019 v sídle Organizácie v Paríži. Delegácia SR pozostávala zo zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zástupcov Finančnej správy Slovenskej republiky. 

Dôkazom ilegálneho obchodovania s pesticídmi na území Slovenskej republiky je zabavenie až do 1000 kg ilegálnych pesticídov prepravených z Ukrajiny koncom roka 2018, medzi ktorými boli aj zakázané látky (bifentrin) a neonikotinoidy.

Pesticídy patria v rámci EÚ aj v celosvetovom meradle medzi najviac regulované produkty, napriek tomu medzinárodný obchod s falšovanými a ilegálnymi produktmi stále rastie. Stúpajúci trend ilegálneho obchodovania s poľnohospodárskymi pesticídmi – prípravkami na ochranu rastlín bol dokumentovaný a prezentovaný na viacerých medzinárodných fórach a v súčasnosti sa odhaduje, že až 14% obchodu s pesticídmi je ilegálny.

Ilegálne prípravky na ochranu rastlín môžu byť prípravky, ktoré nie sú v danej krajine autorizované, sú však autorizované v iných členských štátoch, alebo, v horšom prípade, sú to prípravky falšované, ktoré môžu obsahovať iné účinné látky, iné koncentrácie nečistôt alebo vysoko toxické látky. Nakoľko zloženie falšovaných prípravkov nie je známe, môžu predstavovať vysoké riziko pre spotrebiteľa cestou vzniku rezíduí v ošetrených plodinách a pitných vodách, ako aj pre životné prostredie.

Význam kontrol ilegálneho obchodu s pesticídmi v Slovenskej republike súvisí s jej geografickou polohou. Slovensko sa aktívne zapája do aktivít smerujúcich k zamedzeniu vstupu ilegálnych pesticídov na územie EÚ a je členom expertnej skupiny OECD - ONIP, ktorej cieľom je podpora komunikácie a spolupráce v otázkach ilegálneho obchodovania s pesticídmi medzi jednotlivými štátmi, zainteresovanými stranami, medzinárodnými organizáciami (EUROPOL, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo - EU IPO, Svetová colná organizácia - WCO) a OECD, analýza otázok týkajúcich sa ilegálneho obchodovania s pesticídmi a vývoj stratégie a mechanizmov na riešenie problémov.

Významným výsledkom činnosti ONIP je vytvorenie a udržiavanie Rýchleho výstražného systému  („RAS“) na výmenu informácií o podozrivých alebo ilegálnych zásielkach pesticídov, vypracovanie a publikovanie postupu na výkon kontrol zameraných na identifikáciu ilegálneho obchodovania s pesticídmi („Best Practice Guidance“) a prijatie Odporúčaní v boji proti nezákonnému obchodovaniu s pesticídmi („OECD Council Recommendation on Countering the Illegal Trade of Pesticides”) Radou OECD 20. februára 2019. Odporúčanie Rady OECD je pritom najvyšší právny nástroj tejto medzinárodnej organizácie.

Do činnosti ONIP je zainteresovaný aj EUROPOL, ktorý sa od roku od r. 2013 zaoberá taktiež otázkami zdravia a životného prostredia. V oblasti pesticídov boli organizované operácie Silver Axe, zamerané na kontrolu a identifikáciu ilegálnych pesticídov. Počas Silver Axe I v roku 2016 bolo v rámci EÚ zistených 100 porušení práva a zabavených 190 ton ilegálnych alebo falšovaných pesticídov. V roku 2017 bolo počas operácie Silver Axe II zabavených 122 t tovaru, čo zodpovedá 4 888 km2 možnej ošetrenej plochy, čo rozlohou predstavuje dvojnásobnú rozlohu Luxemburska. V minulom roku v rámci operácie Silver Axe III, ktorá trvala 20 dní a zapojilo sa do nej 27 členských štátov, bolo zabavených až 360 ton ilegálnych pesticídov.

SR je členom siete ONIP od roku 2011 a aktívne sa do jej činnosti zapája. Prezentácia SR o vyšetrovaní ilegálnych pesticídov v roku 2018 sa stretla v OECD s mimoriadnym ohlasom.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood