Facebook Statistics

Podnet možno podať písomne, ústne (osobne), telefonicky alebo elektronickou formou. Podnet musí byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí byť z neho jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha.

Žiadna platná legislatíva neukladá lehotu na vybavenie podnetov. V rámci svojich personálnych možností sa SLDI snaží riešiť každý doručený podnet .

Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním - podnetom. Sťažnosti upravuje osobitný predpis - zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ktorý sa však nevzťahuje na podnety.

Podnety je možné podávať:

poštou na adresu:
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

v elektronickej podobe na emailovú adresu:

podnety.sldi@land.gov.skAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood