Facebook Statistics
Značka Kvality

Školiaci program implementácie nariadenia o transparentnosti (2021)

04-12-2020

Nové nariadenie o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci začne platiť 27. 03. 2021. Cieľom nariadenia je zvýšiť transparentnosť hodnotenia rizika v potravinovom reťazci, posilniť spoľahlivosť, objektivitu a nezávislosť štúdií predložených Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a posilniť správu EFSA s cieľom zabezpečiť jeho dlhodobú udržateľnosť. Nariadenie o transparentnosti zavedie nové procesy a nástroje, ovplyvňujúce najmä zúčastnené strany a podnikateľské subjekty, ktoré sú zapojené do posudzovania žiadostí.

EFSA vypracuje s cieľom pomôcť zúčastneným stranám lepšie pochopiť a pripraviť sa na nové požiadavky celý rad podporných materiálov, (napr. animované návody) a usporiada sériu školení. Všetky materiály a kalendár školení budú k dispozícii v tejto časti webovej stránky EFSA, ktorá bude aktualizovaná v priebehu nasledujúcich týždňov.

Ako prvý krok usporiadal EFSA 19. 11. 2020 informačný webinár k implementácii nariadenia o transparentnosti (záznam je dostupný na webovej stránke EFSA). Ďalšie školenia budú realizované v januári 2021.

EFSA a Európska komisia vyvíjajú sériu webinárov a videonávodov na nasledujúce témy:

  • Guidance Documents update
  • Account Registration and Ask A Question
  • Notification of studies, pre-submission advice and application renewal
  • Submission of applications in IUCLID (pesticides)
  • Submission of applications in FSCAP (all domains but pesticides)

Už teraz môžete vyjadriť záujem o účasť vo vyššie uvedených moduloch programu a položiť otázky prostredníctvom online formulára. Takéto vyjadrenie záujmu však nie je ekvivalentom registrácie. Informácie zhromaždené týmto procesom použije EFSA na odhad počtu školení pre každý vzdelávací modul na základe počtu zainteresovaných strán, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na nich a na zhromaždenie otázok, ktoré sa použijú na spresnenie obsahu tréningových modulov. EFSA bude tých, ktorí prejavili záujem o účasť, informovať o presných dátumoch tréningových modulov a o otvorení verejných registrácií na príslušný modul. Na potvrdenie svojej účasti sa následne budete musieť zaregistrovať do modulu podľa vášho výberu.

Všetky tréningové moduly budú oznámené na webovej stránke EFSA po otvorení verejných registrácií. Počet účastníkov je obmedzený, ale školenia budú nahrávané a zverejnené na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood