Facebook Statistics

Školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov.

27-05-2019

Vážené dámy a vážení páni,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov.

Čas: 05.06.2019 (streda) o 9:30, školenie bude trvať celý deň

Miesto: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1. poschodie

Program: Privítanie/úvod bod: Prezentácia IPC Banská Bystrica

Blok1

Výzva pre užívateľov
 • Správne vyplnenie vzoru s podrobným vysvetlením a aplikáciou konceptu implementácie, oprávnených výdavkov a pod.
 • Vypĺňanie KZ
 • Podmienky schémy De minimis
 • Test štátnej pomoci
 • Proces prijímania žiadostí, otváracie kolá
 • Povinnosti MAS vo vzťahu k RO
 • Uzatvorenie výziev
 • Komunikácia MAS s potenciálnymi užívateľmi a poskytovanie informácií
 • Zmena a zrušenie výzvy
 • Námietky a revízne postupy
 • Vysvetlenie konfliktu záujmov

Blok2

Podmienky poskytnutia príspevku
 • Podrobné vysvetlenie podmienok poskytnutia príspevku a ich aplikácie
 • Vysvetlenie príloh výziev a ich náležitostí, ktoré musia obsahovať
 • Zásady správneho zostavenia ŽoPr, definovanie základných náležitostí vo vzťahu ku:
  • Podmienkam poskytnutia príspevku;
  • Merateľných ukazovateľov;
  • Aplikácie výberových kritérií
 • Zostavenie rozpočtu projektu – určenie správnej intenzity;
 • Posudzovanie oprávnenosti navrhovaných aktivít projektu užívateľa (najmä ŠC 5.1.1)
 • Najčastejšie chyby v predkladaní ŽoP na Chod MAS

Prosíme o potvrdenie účasti na e-mail: [email protected] v termíne do 31.5.2019 do 12:00 hod.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood