Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Nový zákon skoncuje s nekalými praktikami v obchodovaní s potravinami

07-02-2019

Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon z dielne agrorezortu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Nová právna úprava eliminuje viac ako 40 rôznych nekalých obchodných praktík. Dodávatelia budú ochránení od rôznych dodatočných poplatkov, skráti sa lehota splatnosti faktúr, pribudne možnosť podávania anonymných podnetov, zlepší sa kontrola a sprísnia sa sankcie.

  • Zlepšenie podmienok pre prvovýrobcov a spracovateľov potravín
  • Vyváženejšie zmluvné vzťahy medzi dodávateľmi potravín a obchodnými reťazcami
  • Skrátenie lehoty splatnosti faktúr, eliminácia dodatočných poplatkov, možnosť podávania anonymných podnetov, lepšia kontrola a prísnejšie sankcie a zákaz ďalších vyše 40 neprimeraných obchodných podmienok

„Je absolútne neakceptovateľné, aby obchodovanie s potravinami fungovalo tak ako doteraz. Obchodníci zneužívali svoju dominantnú silu a dodávateľov potravín doslova vykosťovali. Negatívne dôsledky cítia nielen poľnohospodári a potravinári, ale aj spotrebitelia. Rozhodli sme sa tomu zabrániť a vytvoriť poctivejšie podmienky pre dodávateľov potravín. Očakávame, že výrobcom potravín sa bude lepšie dýchať, vďaka čomu budú môcť investovať do nových technológií, zaplatiť ľudí a dodávať kvalitné suroviny,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. „V tomto nerovnom súboji jednoznačne stojím na strane poľnohospodárov, potravinárov a spotrebiteľov.“

Neprimerané podmienky v obchode s potravinami sa prejavujú najmä formou rôznych peňažných alebo nepeňažných plnení dodávateľa nad rámec dohodnutej kúpnej ceny. Sú to napríklad rôzne skryté zľavy, poplatky za letáky, dlhé lehoty splatnosti faktúr, jednostranne nevyvážené zmluvné vzťahy alebo platby za zaradenie do registra dodávateľov. Zneužívanie silnejšej pozície v obchodnom vzťahu má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ohrozuje aj potravinovú suverenitu a sebestačnosť Slovenska. Pocítiť to môžu aj spotrebitelia, keďže dosť často prichádza k diskriminácii domácich dodávateľov. Je bežné, že dodávatelia čelia pravidelnému tlaku zo strany predajcov na znižovanie cien. Výrobcovia sú nútení siahať po lacnejších surovinách, na čo v konečnom dôsledku dopláca spotrebiteľ. Obchodné vzťahy sú výrazne deformované aj tzv. faktorom strachu, ktorý spôsobuje, že strana so slabšou vyjednávacou pozíciou neuplatní v plnej miere svoje práva. Z obavy pred ohrozením obchodných vzťahov radšej dodávateľ pristúpi na často jednostranne nevýhodné podmienky.

„Týmto zákonom dávame zelenú našim výrobcom. Umožnime im korektné vzťahy s reťazcami a zvýšme kontrolné mechanizmy tak, aby sa nepoctivým obchodníkom kleplo po prstoch. Je to téma, o ktorej sa na Slovensku hovorí už niekoľko rokov, ale rezonuje aj v celej Európskej únii. Potravinári a spracovatelia potravín sa, bohužiaľ, s nekalými praktikami stretávajú bežne,“ uviedla Eva Antošová, poslankyňa NR SR za SNS. Pripomenula, že Slovenská národná strana (SNS) stráži nielen bezpečnosť potravín pre spotrebiteľov, ale tiež chráni slovenských dodávateľov. „SNS akceptuje trhovú ekonomiku, ale trh musí byť férový a vyvážený,“ dodala.

„Slovenskí dodávatelia nie sú otrokmi predajcov. Má ísť o vyvážený, obojstranne výhodný obchodný vzťah. Predajcovia si musia konečne uvedomiť, že dodávatelia nie sú ich finanční sponzori, ale partneri. Je nemysliteľné, aby sa skladali na ich narodeninové oslavy, regály či redizajny predajne,“ upozorňuje Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Podľa Lapšanského pôvodný zákon bol zastaraný a nevedel riešiť množstvo kreatívnych nápadov, ktoré v potravinovom obchode vznikajú.  Navrhovaná právna úprava rozširuje výpočet skutkových podstát a zavádza tiež tzv. generálnu klauzulu, ktorej porušenie bude sankcionovateľné.

Zákon skracuje splatnosti faktúr pre dodávateľov potravín zo 45 dní na 30 dní od dodania a pri vybraných potravinách, najmä rýchloobrátkových tovaroch ako pekárenské a mliečne výrobky, dokonca na 15 dní. Cieľom je zvýšenie likvidity a zlepšenie cashflow dodávateľov potravín. „Neraz dochádza k situáciám, že obchodník predá tovar za deň a faktúru dodávateľovi zaplatí až 45. deň, čo nepovažujeme za férové a správne,“ objasňuje M. Lapšanský. Ak k úhrade kúpnej ceny dôjde do 15 dní od uplynutia lehoty splatnosti, kontrolovaný subjekt môže dostať pokutu vo výške 10 % kúpnej ceny. Ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde neskôr ako 15 dní po uplynutí lehoty splatnosti, kontrolovaný subjekt môže dostať pokutu vo výške do 20 % kúpnej ceny.

Po novom bude možné predkladať podnety na neprimerané obchodné podmienky už aj anonymne. V súčasnosti totiž subjekt, ktorý je protiprávnym konaním poškodený, nie je vo väčšine prípadov ochotný toto konanie ministerstvu oznámiť a dodať k nemu podklady. Je totiž často na porušiteľovi ekonomický závislý a obáva sa vylistovania zo zoznamu dodávateľov. Kým doterajšia právna úprava postihovala len dohodnutie nekalých obchodných praktík, po novom už budú postihnuteľné všetky štádia konania porušiteľa, teda požadovanie, dohodnutie aj uplatnenie.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch zefektívňuje proces kontroly a sprísňuje sankcie. Zvýšenie pokút je reakciou na ekonomickú silu predajcov. Oproti doterajšej právnej úprave sa zvyšuje horná hranica pokuty za uplatňovanie neprimeraných podmienok. Podľa závažnosti sa rozlišujú tri skupiny neprimeraných podmienok. Pri menej závažných neprimeraných podmienkach môže ministerstvo pôdohospodárstva uložiť pokutu do výšky 100 000 eur, pri závažných neprimeraných podmienkach do výšky 300 000 eur a pri najzávažnejších neprimeraných podmienkach do výšky 500 000 eur. Výška pokuty sa odvíja od hodnoty peňažného alebo nepeňažného plnenia. Ak ju nie je možné vyčísliť, ustanovuje sa horná sadzba vo výške 500 000 eur.

Počas rozpravy v parlamente prešiel pozmeňujúci návrh Evy Antošovej (SNS). V reklamných letákoch či časopisoch musia byť po novom potraviny a poľnohospodárske výrobky so slovenským pôvodom zastúpené minimálne 50 percentami.

Novinkou zákona bude možnosť pre odberateľov a dodávateľov za účasti ministerstva riešiť svoje problémy, ktoré v obchodných vzťahoch vznikajú. Mechanizmus mediácie by mal byť využívaný najmä na prekonávanie tzv. potravinových kríz.

Problematika nekalých obchodných praktík ako súčasť komplexnej problematiky posilnenia postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci, bola jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. K potrebe riešiť problematiku nekalých obchodných praktík prijatím opatrení na celoeurópskej úrovni sa prihlásili všetky členské štáty EÚ.

Zákon získal širokú podporu poslancov, v treťom čítaní 5. februára ho podporilo 98 zo 139 prítomných poslancov NR SR. Právna norma nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood