Facebook Statistics

Tlačové správy

Stretnutie k riešeniu situácie v cukrovarníckom priemysle na Slovensku

13-02-2018

Predstavitelia Slovenského cukrovarníckeho spolku a zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva rokovali v Trenčianskej Teplej o budúcnosti cukrovarníckeho sektora.

Agrorezort vníma citlivo situáciu po zrušení kvót na výrobu cukru a izoglukózy, keďže sa v EÚ prejavujú zreteľné snahy niektorých producentov o zaujatie silnej pozície v rámci trhu s cukrom. Reformy európskeho trhu s cukrom, ktoré mali za cieľ koncentrovať výrobu do najúrodnejších regiónov a do najvýkonnejších podnikov spôsobili zánik veľkého množstva pracovných miest. Z uvedeného dôvodu predstavitelia Slovenského cukrovarníckeho spolku iniciovali stretnutie v Trenčianskej Teplej, ktorého cieľom bolo oboznámiť zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva s aktuálnou situáciou z pohľadu cukrovarov, a navrhnúť konkrétne riešenia pre stabilizáciu cukornej vertikály.

Predstavitelia Slovenského cukrovarníckeho spolku informovali, že v súčasnosti sa napĺňa predpokladaný scenár, v zmysle ktorého po zrušení kvót ceny začnú výrazne klesať. Taktiež svetové ceny cukru sú na veľmi nízkej úrovni, preto sa nedá očakávať zvýšený vývoz do tretích krajín. Sektor na Slovensku čelí  ďalším viacerým negatívnym vplyvom. Medzi inými ide o agro-klimatické výkyvy ako sucho, mráz, ale napríklad aj vznik nových výrobných spoločností v regióne hlavne v oblasti automobilového priemyslu, kvôli ktorým sektor stráca kvalifikovanú pracovnú silu. Avšak jednoznačne na fungovanie priemyslu má zásadný vplyv dotačná politika EÚ a štátu. Ďalším špecifikom tohto odvetvia, ktoré má na súčasnom území Slovenska už 200-ročnú históriu je, že oba cukrovary spracovávajú výhradne cukrovú repu vypestovanú na Slovensku  a prevažná väčšina vyprodukovaného cukru sa u nás aj spotrebuje. Spoločná poľnohospodárska politika umožňuje poskytovanie viazaných platieb na citlivé komodity, medzi ktoré patrí aj cukrová repa. Nerovnomerné podmienky sa však medzi jednotlivými členskými štátmi vyhrocujú aj v dôsledku rôznych foriem podpôr.

Zúčastnené strany sa zhodli, že pri súčasných podmienkach je potrebné, aby Slovensko aktívne vstúpilo do nastavenia rámcových podmienok, čím by dalo pozitívny signál k zachovaniu vlastnej produkcie cukru na úrovni približne 200 tis. ton a pestovania cukrovej repy minimálne na súčasnej úrovni rozlohy v priemere ročne 22 tis. ha. Dôvodom je zabezpečenie sebestačnosti, využitia spracovateľských kapacít, diverzifikácie pestovania plodín a v neposlednom rade aj zachovania cca 3000 zamestnaneckých miest prevažne vo vidieckych oblastiach, ktoré vertikála priamo aj nepriamo vytvára. Slovenskí pestovatelia cukrovej repy za posledných 10 rokov dosiahli výraznú intenzifikáciu vo forme hektárových úrod a cukornatosti cukrovej repy, čo svedčí o ich odbornosti a snahe.

Predstavitelia Slovenského cukrovarníckeho spolku považujú za nevyhnutné, aby sektoru cukru bola aj naďalej venovaná vysoká priorita, a aby boli zachované súčasné možnosti podpory minimálne na rovnakej úrovni. MPRV SR preto pripravuje nové dlhodobé systémové opatrenia vedúce k stabilizácii cukorného sektoru.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood