Tlačové správy

Pripravili sme historicky prvú koncepciu poľovníctva

29-11-2017

Vypracovali sme materiál, ktorý na Slovensku absentoval. Koncepcia rozvoja poľovníctva pokrýva chov, ochranu, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri a formuluje strategické ciele až do roku 2030. Materiál schválila vláda.

  • Historicky prvá Koncepcia rozvoja poľovníctva na Slovensku
  • Ochrana a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri a biodiverzity
  • Materiál komplexne pokrýva všetky oblasti poľovníctva a definuje ciele do roku 2030

Podľa agrorezortu je poľovníctvo súčasťou kultúrneho dedičstva, aktívnej tvorby a ochrany životného prostredia. Nemožno ho teda zúžiť len na lov zveri a získavanie trofejí a už vôbec nemá byť len výsadou bohatých.  Prostredníctvom koncepcie chce agrorezort zabezpečiť ochranu a zachovanie voľne žijúcej zveri, rozvoj poľovníctva ako prirodzenej súčasti života na vidieku.

Cieľom koncepcie je posilnenie verejného záujmu poľovníctva. Úlohou poľovníctva je totiž aj udržanie populácií všetkých druhov zveri v priaznivom stave, ochrana biotopov, zdravia občanov, zabránenie šírenia zoonóz teda infekcií prenášaných zo zvieraťa na človeka. Ďalším cieľom je eliminácia dopravných kolízií so zverou, či ochrana majetku a eliminácia škôd spôsobených zverou. V tomto zmysle je úloha poľovníctva dôležitým prostriedkom dopomáhajúcim k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia.

Materiál komplexne pokrýva všetky oblasti poľovníctva, od jeho riadenia, cez poľovné revíry a ich užívanie, hlavné druhy zveri, poľovnícke plánovanie, ochranu genofondu zveri, zlepšovanie životného prostredia zveri, škody spôsobené zverou a na zveri až po ostatné aktivity poľovníctva ako napríklad poľovnícka kynológia, sokoliarstvo, ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, pytliactvom či plašením. Dôležitou súčasťou koncepcie je aj práca s verejnosťou. Dokument zároveň formuluje základné strategické zámery a ciele v oblasti poľovníctva v časovom horizonte rokov 2017-2030, ako aj opatrenia na ich dosiahnutie. A to tak, aby vo verejnom záujme bolo zabezpečené trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri, a aby sa poľovníctvo zároveň rozvíjalo ako prirodzená súčasť života na vidieku.

Potreba vypracovania koncepcie vyplýva zo zákona o poľovníctve, platného od roku 2009, s cieľom komplexného riešenia postavenia poľovníctva a zveri v rámci tvorby a ochrany životného prostredia. Koncepcia si kladie za cieľ aj potrebu zvýšiť povedomie a osvetu medzi poľovníkmi i nepoľovníckou verejnosťou o dôležitosti boja proti pytliactvu a o tom, že nelegálny lov zveri nie je možné v žiadnej forme tolerovať.

Kompletný materiál je možné nájsť tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26640