Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

V poľovníckej sezóne 2017/2018 bude možné uloviť 76 vlkov

25-10-2017

V poľovníckej sezóne 2017/2018 bude možné uloviť na území SR 76 vlkov dravých. Zhodla sa tom „Pracovná skupina pre určenie kvóty lovu vlka dravého a stanovenie podmienok lovu,“ ktorej členmi sú aj ochranárske organizácie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zároveň zakázalo spoločné poľovačky na vlky.

  • Ročná kvóta lovu vlka dravého v sezóne 2017/2018 v SR je 76 jedincov
  • MPRV SR zakázalo spoločné poľovačky, vlk sa bude môcť loviť len individuálne
  • S výškou kvóty súhlasili aj ochranárske organizácie Lesoochranárske zoskupenie VLK a Slovak Wildlife Society

Na kvóte 76 jedincov sa zhodli všetci členovia skupiny - Ministerstvo životného prostredia SR, MPRV SR, Ministerstvo obrany SR, Štátna ochrana prírody, Štátna veterinárna a potravinová správa, Lesy SR, Národné lesnícke centrum, Slovenská poľovnícka komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Lesy SR štátny podnik, zástupcovia štátnej správy i ochranárske organizácie Lesoochranárske zoskupenie VLK a Slovak Wildlife Society. Vlka dravého bude možné loviť v čase od 1. 11. 2017 do 15. 1. 2018. Ročná kvóta podľa územnej pôsobnosti príslušného okresného úradu v sídle kraja je: Prešov 25, Banská Bystrica 20, Žilina 20, Košice 10, Trenčín 1. Ak dôjde k naplneniu ročnej kvóty určenej pre danú poľovnú oblasť, príslušný okresný úrad bezodkladne lov zastaví.

Loviť vlka dravého môžu len držitelia poľovných lístkov na základe platných povolení na lov zveri. V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac dva jedince, s výnimkou poľovných revírov väčších ako 10 000 ha. Po ulovení vlka dravého musí poľovník bezodkladne pred manipuláciou založiť značku na označenie raticovej zveri a veľkej šelmy a do povolenia na lov zveri zaznamenať dátum, čas ulovenia zveri a číslo založenej značky. Na miesto ulovenia musí bezodkladne zavolať zástupcu Štátnej ochrany prírody a okresného úradu na obhliadku a odber genetického materiálu. V prípade nájdenia uhynutého alebo inak usmrteného jedinca vlka dravého musí poľovník bezodkladne oznámiť nález poľovníckemu hospodárovi.

Informáciu o počte ulovených vlkov bude MPRV SR priebežne v týždňových intervaloch zverejňovať na svojej webstránke. Zverejní aj mapu s vyznačenými územiami, na ktorých je lov vlka dravého zakázaný. V minulej sezóne 2016/2017 bola kvóta stanovená na úrovni 70 jedincov, pričom skutočne ulovených bolo 48 vlkov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood