Základné pravidlá pre poskytovanie štátnej a minimálnej pomoci

upravuje v roku 2016 nová národná legislatíva v oblasti uplatňovania štátnej pomoci a pomoci de minimis:

Zákon č. 358/2015 z 10. novembra 2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), ktorý je uverejnený na webovom sídle MPRV SR v časti: Podpory - Výzvy/Štátna pomoc/Legislatíva/ Legislatíva v oblasti štátnej pomoci/Národná legislatíva/Zákony.