Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci (Program rozvoja vidieka SR 2014-2020)

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci (Program rozvoja vidieka SR 2014-2020)

09-03-2015

aktualizované 13.11.2019

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.47306 (2017/XA)
pôvodné číslo
SA.41947 (2015/XA)
Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde v znení dodatku č.1
(podopatrenie 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 05.06.2015 - 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 25. 1. 2017)
2. SA.47307 (2017/XA)
pôvodné číslo
SA.41971 (2015/XA)
Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v znení dodatku č.1
(podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 05.06.2015 - 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 25. 1. 2017)
3.

SA.47308 (2017/XA)

dodatok č. 2:SA.55406(2019/XA)
pôvodné číslo
SA.42026 (2015/XA)

Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v znení Dodatku č. 2
(podopatrenie 8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 10.06.2015 - 31.12.2020.
(dodatok č.2 účinný od 11. 10. 2019)
4. SA.50039,
dodatok č.1: SA.47305,
pôvodné číslo: SA.42551
Schéma štátnej pomoci na podporu investícii do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v znení dodatku č.2
(podopatrenie 6.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 06.07.2015 - 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 15. 12. 2016, dodatok č.2 účinný od 9.1.2018)
5. SA.47831 (2017/XA) pôvodné číslo  SA.42265 (2015/XA) Schéma štátnej pomoci na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa podľa opatrenia 15 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v znení dodatku č.1 Trvanie: 03.07.2015 – 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 5. 4. 2017)
6. SA.47704 (2017/XA)
pôvodné číslo SA.42264 (2015/XA)
 
Schéma štátnej pomoci na znevýhodnenia v súvislosti s lesnými oblasťami sústavy Natura 2000 podľa podopatrenia 12.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 v znení dodatku č.1 Trvanie: 03.07.2015 – 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 20. 3. 2017)
7. DM–2/2015 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v Bratislavskom kraji v znení dodatku č.1
(podopatrenie 6.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 16.07.2015 – 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 2. 11. 2016)
8. SA.50038,
dodatok č.1: SA.47304,
pôvodné číslo: SA.42876
Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/ uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov v znení dodatku č.2
(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 06.07.2015 - 31.12.2020 (dodatok č.1 účinný od 15. 12. 2016, dodatok č.2 účinný od 9.1.2018)
9. DM–4/2015 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji v znení dodatku č.1
(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 21.08.2015 – 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 22. 11. 2016)
10. SA.47442 (2017/XA) pôvodné číslo SA.43041 (2015/XA) Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
(podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 25.09.2015 – 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 10.02.2017)
11. DM–6/2015 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov (podopatrenie 16.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) Trvanie: 08.10.2015 – 31.12.2020
12. DM 17/2017 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh v znení Dodatku č.1 (podopatrenie 8.6 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) Trvanie: 20. 11. 2017 – 31. 12. 2020
(dodatok č. 1 účinný od 15.03.2019)
13. DM 2/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností v znení Dodatku č. 1 (podopatrenie 1.1. PRV 2014 – 2020)(podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) Trvanie: 22.07.2019 – 31.12.2020
14. DM-4/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) Trvanie: 20.2.2018 – 31.12.2020
15. DM-5/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v znení Dodatku č. 1 (podopatrenie 2.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) Trvanie: 6.3.2018 – 31.12.2020
16. DM-9/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií (podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) Trvanie: 26.4.2018 – 31.12.2020
17. DM - 3/2019 Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (podopatrenie 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) Trvanie: 31.01.2019 - 31.12.2020
18. DM - 14/2019 Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi (podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) Trvanie: 8.11.2019 - 31.12.2020