Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

08-10-2015

(podopatrenie 16.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

Číslo schémy: DM – 6/2015

Trvanie schémy: 08.10.2015 – 31.12.2020

Dodatok č. 1 k schéme je účinný od 3. 10. 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)