Facebook Statistics
Značka Kvality

Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci v lesnom hospodárstve v znení Dodatku č. 1

24-02-2012

Schéma štátnej pomoci v lesnom hospodárstve (ďalej len „schéma“) je vypracovaná v súlade s platnými legislatívnymi pravidlami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) upravujúcimi poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) v sektore lesného hospodárstva.  Podmienky EÚ pre poskytovanie pomoci v lesnom hospodárstve sú upravené v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 (2006/C 319/01) uverejnených v Úradnom vestníku EÚ pod č. C 319, 27. 12. 2006, str. 1.

Schéma je tiež vypracovaná v súlade s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 320/2011 Z. z. z  28. septembra 2011 o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve.

Číslo schémy: SA.34571(2012/N)

rozhodnutie dňa 29.06.2012

Trvanie do 30.6.2014.

LEGISLATÍVA:

usmernenie - poľnohospodárstvo a lesníctvo
vyhláška č.320-2011
zákon č. 111-1990
zákon č.231-1999
zakon č. 326-2005
zákon č. 523-2004
zákon č. 543-2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood