Facebook Statistics
Značka Kvality

Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat v znení Dodatku č. 2

26-10-2009

Schéma je vypracovaná v súlade s § 28 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. zo 17. júna 2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 10 ods. 1 a ods. 3 až 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006.

trvanie: do 30.6.2014

Plány veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky nájdete na stránke http://www.svps.sk/zvierata/chovatelia_programy.asp.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Link na neaktuálnu verziu
Schéma štátnej pomoci na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood