Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v znení Dodatku č. 1

19-02-2018

(podopatrenie 2.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

Číslo schémy: DM–5/2018 

Trvanie schémy: 6.3.2018 – 31.12.2020

(dodatok č. 1 je účinný od 25.01.2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)