Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh v znení Dodatku č. 1

20-11-2017

(podopatrenie 8.6 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

Číslo schémy: DM – 17/2017

Trvanie schémy: 20.11.2017 - 31.12.2020

(dodatok č. 1 účinný od 15.03.2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)