Aktuality/Oznamy

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti národnej legislatívy

19-02-2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 nadobudla platnosť a účinnosť nová národná legislatíva v oblasti uplatňovania štátnej pomoci a pomoci de minimis:
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve, ktorý je uverejnený na webovom sídle v časti: Podpory - Výzvy/Štátna pomoc/Legislatíva/ Legislatíva v oblasti štátnej pomoci/Národná legislatíva/Výnosy.