Vestníky

Vestníky - rok 2009

Vestník čiastka 2/2009 (vystavená 04-02-2009)

Obsah:

4.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. októbra 2008 do 31. decembra 2008
5.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
6.
Sadzby pre dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2009 (vystavená 14-01-2009)

Obsah:

1.
Smernica č. 4663/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení
 
a dopĺňa smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa
 
upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského
 
pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii podnikov v znení smernice č. 4173/2008-250
2.
Štatút Výboru na posudzovanie žiadostí o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu,
 
chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín
 
námietok voči nim z 11. decembra 2008 č. 2584/2008/820
3.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške platieb určených
 
na jednotlivé opatrenia v Programe rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (č. 681/2009-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)