Vestníky

Vestníky - rok 2009

Vestník čiastka 15/2009 (vystavená 23-07-2009)

Obsah:

47.
Listina registrovaných odrôd

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2009 (vystavená 14-07-2009)

Obsah:

46.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške doplnkových národných priamych platieb na veľké dobytčie jednotky pre rok 2009 (č. 1264/2009-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2009 (vystavená 14-07-2009)

Obsah:

45.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. apríla 2009 do 30. júna 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2009 (vystavená 14-07-2009)

Obsah:

43.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 11. júna 2009 č. 2332/2009-940)
44.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2009 - Doplnok 2/2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2009 (vystavená 16-06-2009)

Obsah:

42.
Smernica č. 2223/2009-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii podnikov v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2009 (vystavená 10-06-2009)

Obsah:

41.
Štatút Komisie na posudzovanie špecifikácií z 25. mája 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2009 (vystavená 27-05-2009)

Obsah:

38.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív - Časť RÔZNE - Doplnok č. 1/2009
39.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív - Časť MIKROBIOLÓGIA - Doplnok č. 1/2009
40.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov mechanizačných prostriedkov pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2009 (vystavená 21-05-2009)

Obsah:

34.
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1569/2009-920 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z.
35.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. januára 2009 do 31. marca 2009
36.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 1903/2008 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich
37.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2009 (vystavená 22-04-2009)

Obsah:

30.
Redakčné oznámenie o oprave chyby v metodickom pokyne č. 803/2009-700
31.
Reprezentatívne výnosy pre platbu na pestovanie energetických plodín č. 1372/2009-940
32.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2009 - Doplnok 1/09
33.
Zoznam obchodných názvov produktov rybolovu a akvakultúry uvádzaných pri predaji konečnému spotrebiteľov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2009 (vystavená 13-03-2009)

Obsah:

26.
Metodický pokyn č. 834/2009-720 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup správcov pri zámenách lesného majetku vo vlastníctve štátu a ostatného majetku vo vlastníctve štátu
27.
Metodický pokyn č. 803/2009-700 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu pri jeho nájme
28.
Redakčné oznámenie o oprave výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. septembra 2004 č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty zverejneného v čiastke 24 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 1. októbra 2004 (oznámenie č. 531/2004 Z. z.)
29.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške platby určenej pre agroenvironmentálne opatrenie za integrovanú produkciu - mladý vinohrad v Programe rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 (č. 875/2009-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2009 (vystavená 10-03-2009)

Obsah:

24.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. februára 2009 č. 05761/2009 - OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
25.
Smernica č. 1061/2009-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii štátnych podnikov v znení smernice č. 4173/2008-250 a smernice č. 4663/2008-250

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2009 (vystavená 10-03-2009)

Obsah:

8.
Plán eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácii na Slovensku
9.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus)
 
produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v rokoch 2008 - 2010
 
(aktualizovaná verzia platná od 1. januára 2009)
10.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec na Slovensku na rok 2009
11.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2009
12.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2009
13.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus)
 
v Slovenskej republike v rokoch 2009-2011
14.
Národný program monitoringu moru včelieho plodu na roky 2008-2009
15.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na rok 2009
16.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej
 
(Gallus gallus) v Slovenskej republike v rokoch 2007-2009
17.
Register krmivárskych podnikov - Stav k 31. decembru 2008
18.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených
 
k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd
 
(z 26. januára 2009 č. 676/2009-510)
19.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní poverenia na výkon starostlivosti
 
o rozvoj šľachtenia a plemenitby včely medonosnej
20.
Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky
 
a Ministerstvom poľnohospodárstva Indonézskej republiky o technickej spolupráci v oblasti poľnohospodárstva
21.
Štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na prerokovanie žiadostí o dotácie
 
poskytované v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne
 
prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka č. 743/2009-100
22.
Dodatok Kalendára veľtrhov a výstav 2009
23.
Zoznam schválených prvých spracovateľov rajčiakov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2009 (vystavená 05-02-2009)

Obsah:

7.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)