Facebook Statistics

Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 na predkladanie ŽoNFP

21-09-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 2: Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok.

  Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
  Agromapy
  EÚ-štrukturálne a investičné fondy
  OPKZP 2014-2020

  Značka kvality
  IROP
  PRV SR 2014 - 2020
  Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
  INTERREG V-A SK-CZ
  Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
  Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
  Bestslovakfood