Facebook Statistics

Posilnenie vnútroštátneho kontrolného systému pre lesný reprodukčný materiál

07-01-2009

Názov projektu: Posilnenie vnútroštátneho kontrolného systému pre lesný reprodukčný materiál (Reinforcement of the National Control System for Forest Reproductive Material)

Projekt číslo: 2005/017-464.01.04

Nástroj implementácie: Technická asistencia

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu bolo posilnenie národného systému implementujúceho smernicu Rady (ES) č. 105/1999, zvýšenie kvality lesného reprodukčného materiálu (LRM) a jeho zdrojov, zvýšenie vedomostnej úrovne držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu s LRM a obhospodarovateľov lesných pozemkov, ktorí sú konečnými užívateľmi LRM.

Prijímateľ pomoci: Národné lesnícke centrum (NLC)

Zmluvný partner: Skeagis s.r.o., Martin

Termín realizácie projektu: 4. 12. 2007 - 3. 11. 2008

Financovanie: Finančné prostriedky z Prechodného fondu EÚ vo výške 350 tis. Eur

Záverečné zhrnutie: Porovnanie právnych predpisov pre LRM v SR a ES identifikovalo nezhody v právnych predpisoch pre LRM v SR a zdôraznilo potrebu jej dôkladnej revízie a harmonizácie so smernicou Rady (ES) č. 105/1999 a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi ES.
Dodávateľ vytvoril informačný systém (IS) v relačnom databázovom modeli, v súlade s požiadavkami a návrhom riešenia projektu. Návrh štruktúry IS vyhovuje požiadavke, aby v ňom bolo možné evidovať dáta zodpovedajúce súčasným právnym predpisom pre LRM v SR a kontrolnej praxi a zároveň vyhovuje požiadavkám evidencie údajov podľa smernice Rady (ES) č. 105/1999. IS si tak udrží aktuálnosť i po určitých modifikáciách národných predpisov - hlavne ak budú dôslednejšie implementovať právne predpisy EÚ a efektívnosť finančných prostriedkov vynaložených na jeho vývoj nebude ohrozená.
Aby bola zabezpečená efektivita informačných seminárov, bol ich obsah zameraný hlavne na oboznámenie adresátov s nie dostatočne známym obsahom smernice Rady (ES) č. 105/1999.
Školenia inšpektorov SKLRM k inštalácii nového IS na pracovisku NLC-SKLRM a návrhu pracovných postupov pre kontrolu LRM boli maximálne aktuálne a efektívne.
Ciele projektu boli dosiahnuté vo všetkých plánovaných hlavných oblastiach. Prijímateľ projektu začal už počas priebehu projektu implementovať do svojich postupov a manuálov metodické podklady pre jednotlivé opatrenia. Tým sa dosiahol priamy transfer výstupov projektu do vnútorných manuálov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood