Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2017 a č. 2/2017

16-01-2018

RO PRV SR 2014-2020, za účelom zvýšenia informovanosti konečných prijímateľov, t.j. účastníkov vzdelávacích aktivít v rámci PRV SR 2014-2020, zverejňuje zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy 2/2017 pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov a výzvy 1/2017 na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.2 – Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií.

Platnosť schváleného obsahového námetu je 12 mesiacov od vydania oznámenia o schválení obsahového námetu a  Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) je povinná do 6 mesiacov od vydania prvého oznámenia o schválení obsahového námetu vyhlásiť výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“).

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP je možné vydať až po splnení všetkých podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve na predkladanie ŽoNFP vyhlásenej PPA.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood