Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa MZ SR na zabezpečenie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kód výzvy: IROP-PO6-SC61-2018-37

15-11-2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)