Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Banskobystrického kraja a RIÚS Košického kraja.

14-11-2018

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Banskobystrického kraja a RIÚS Košického kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených RIÚS v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené UMR na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre RIÚS Banskobystrického kraja a RIÚS Košického kraja dňa 14.12.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS v rámci výzvy.

Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza v RIÚS Banskobystrického kraja a RIÚS Košického kraja, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i), pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 08.01.2018 a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre UMR Trnavského kraja (aktivity a, c až i), UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Trenčianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Žilinského kraja (aktivity a, b a aktivity a, c až i), UMR Košického kraja (aktivity a, b, aktivity a, c až i, aktivita j), pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 09.10.2018, uverejnené na stránke www.mpsr.sk.