Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

29-06-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13, zverejnenom dňa 29.05.2018 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12929, uzavrie výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách dňa 29. júna 2018. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.