Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

22-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)