Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

30-05-2024

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ktoré sa konalo dňa 23. mája 2024.

Na výberové konanie boli prihlásení a pozvaní piati uchádzači, a to Ing. Ondrej Kračún, JUDr. Ľuboš Racko, PhD. LL.M, Ing. Andrej Legiň a dvaja uchádzači, ktorí ministerstvu neudelili súhlas so zverejnením svojho mena. Všetci pozvaní uchádzači sa zúčastnili výberového konania.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80%, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzačov pozostávalo zo súčtu bodov pridelených členmi výberovej komisie za hodnotené oblasti osobného pohovoru.

Podľa celkového hodnotenia výberovej komisie získala nemenovaná uchádzačka 75 bodov, Ing. Ondrej Kračún 54 bodov, nemenovaný uchádzač 116 bodov, JUDr. Ľuboš Racko, PhD. LLM 69 bodov a Ing. Andrej Legiň 53 bodov. Uchádzač, ktorý získal 116 bodov, splnil podmienku a hranicu úspešnosti minimálne 80 % (podľa počtu dosiahnutých bodov), a preto výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky za úspešné. Na základe vyššie uvedených skutočností výberová komisia určila poradie:

1. Uchádzač (neudelený súhlas so zverejnením svojho mena)

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať úspešného uchádzača za člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood