Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Stretnutie zástupcov MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi Kasselskej univerzity (DE) k problematike ekologického poľnohospodárstva

29-05-2024

utorok, 28. mája 2024 sa v priestoroch auly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, uskutočnilo stretnutie zástupcov odborných sekcií MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi Kasselskej univerzity (DE). Aktivita bola realizovaná na podnet DE univerzity, a to ako časť programu týždennej návštevy delegácie 30 nemeckých študentov a 5 profesorov na Slovensku (26.5-1.6.), ktorí sa v rámci svojho štúdia/odbornej a pedagogickej činnosti zameriavajú na problematiku pôdohospodárstva, špecificky ekologické poľnohospodárstvo. Stretnutie viedol riaditeľ odboru rastlinnej výroby MPRV SR p. Juraj Pénzeš (sekcia poľnohospodárstva, MPRV SR). V úvode rokovania privítal zahraničných hostí a následne predstavil delegáciu MPRV SR a ÚKSÚP. Zároveň poukázal na dôležitosť rozvíjania ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) z pohľadu SR, k čomu prispieva aj Národný Akčný Plán SR nadväzujúci na súvisiace strategické dokumenty EÚ v tejto oblasti, pričom hlavným cieľom je zabezpečiť udržateľnú poľnohospodársku výrobu v budúcnosti s uplatňovaním prístupov priateľských k životnému prostrediu.

V rámci stretnutia experti MPRV SR a ÚKSÚP-u prezentovali základné informácie o ekologickom poľnohospodárstve v podmienkach SR, s dôrazom na Národný akčný plán pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR pre roky 2023-2027 a jeho hlavné ciele (rozšírenie výmery ekologicky obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy - cieľ do r. 2027 – 14 %, rozšírenie databázy údajov EPV, zabezpečovanie dostupnosti domácich produktov z EPV a ich odbytu, zvyšovanie povedomia verejnosti o EPV,...), ekologické poľnohospodárstvo z pohľadu Strategického plánu SPP na r. 2023-2027 (legislatívny rámec upravujúci podmienky podpory EPV, intervencie a jednotlivé typy operácií v rámci opatrenia EP,...), a v neposlednom rade podmienky a kompetencie zodpovedných orgánov, resp. samotný proces certifikácie ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére s aktívnym zapojením sa študentov do diskusie k prezentovaným témam. V závere stretnutia zástupkyňa Kasselsekej univerzity poskytla krátku informáciu o inštitúcii a informovala o možnosti výmenných pobytov v rámci viacerých študijných programov. Zároveň upriamila pozornosť na najväčší svetový veľtrh biopotravín BIOFACH, ktorý sa koná každoročne v nemeckom Norimbergu, a pozvala zástupcov SR na nasledujúci ročník (11. – 14. február 2025). V závere rokovania DE delegácia ocenila celkovú organizáciu a odborný prínos stretnutia pre študentov, ale aj samotných pedagógov.

Pozn.: pod záštitou svojej „Alma Mater“ organizujú študenti Kasselskej univerzity obdobné návštevy v rôznych štátoch EÚ (aj mimo EÚ) už približne 30 rokov. Počas svojho, vôbec prvého pobytu v SR delegácia navštívi aj Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a 10 vybraných fariem, ktoré sa zaoberajú EPV.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood