Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Globálne odlesňovanie sa nedarí zastaviť. Svet musí pridať

13-05-2024

Bratislava, New York, 13. mája 2024 – V New Yorku sa minulý týždeň skončilo devätnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 19). Jednou z hlavných tém bolo vyhodnotiť doterajšie plnenie Strategického plánu OSN pre lesy. Strategickým cieľom tohto plánu je zastavenie úbytku výmery a degradácie svetových lesov a podpora ich udržateľného využívania do roku 2030.

Rokovania Fóra sa uskutočnili od 6. do 10. mája 2024 v ústredí OSN v New Yorku. Tohtoročné zasadnutie bolo politickej povahy, čo znamenalo, že prítomní delegáti sa zamerali na prijatie strategických rozhodnutí o budúcom smerovaní tzv. medzinárodného usporiadania o lesoch, čo je názov pre globálny rámec pre politické rozhodovanie a technickú podporu realizácie jednotlivých záväzkov v oblasti ochrany, obnovy a trvalo udržateľného využívania svetových lesov. Podkladom pre tieto rozhodnutia bolo strednodobé hodnotenie efektívnosti fungovania tohto usporiadania.

Práve závery spomínaného hodnotenia poukázali na to, že medzinárodnému spoločenstvu krajín sa nedarí dosiahnuť kľúčový cieľ, ktorým je zastavenie a zvrátenie trendu odlesňovania a degradácie lesov vo svete. Podľa údajov Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je čistý úbytok výmery lesov vo svete 4,7 mil. hektárov (rozdiel medzi celkovým nárastom a celkovým úbytkom výmery lesov). Pôvodný termín, ktorý medzinárodné spoločenstvo stanovilo na zastavenie odlesňovania, bol rok 2020. Ten sa naplniť nepodarilo a je otázne, či sa to podarí do roku 2030. Práve to je rok, kedy by podľa Strategického plánu OSN pre lesy malo prísť nielen k zastaveniu úbytku výmery lesov vo svete, ale aj k nárastu ich výmery o 3 percentá. Strategický plán OSN pre lesy je základným nástrojom medzinárodného spoločenstva v boji proti odlesňovaniu a degradácii lesov a pri podpore zodpovedného a udržateľného využívania lesov vo svete. Ešte v roku 2017 stanovil globálne ciele pre lesy, ktoré je potrebné naplniť do roku 2030.

Po celotýždňových rokovaniach v newyorskej centrále OSN sa podarilo na záver zasadnutia UNFF 19 prijať deklaráciu obsahujúcu politický záväzok krajín k zintenzívneniu úsilia pri plnení globálnych cieľov pre lesy do roku 2030. Tento krok bol v súlade s vyhláseniami, ktoré odzneli z úst vysokopostavených zástupcov členských krajín UNFF v rámci segmentu na vysokej úrovni, ktorý sa konal počas zasadnutia UNFF 19. Slovensko sa tohto segmentu zúčastnilo formou príspevku Richarda Galbavého, zástupcu stáleho predstaviteľa SR pri OSN v New Yorku. Ten zdôraznil úlohu a význam lesov a trvalo udržateľného hospodárenia v nich pri plnení všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030 a teda realizácii všetkých troch pilierov udržateľnosti – ekonomického, sociálneho a environmentálneho. V tejto súvislosti informoval o nedávnom prijatí Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky, ktorého ambíciou je okrem iného prispieť aj k plneniu medzinárodných záväzkov, ktorými je naša krajina viazaná v oblasti agendy lesov. Pri tvorbe programu bol uplatnený otvorený a participatívny prístup. Na rozdiel od ostatných regiónov sveta, výmera lesov na Slovensku a v Európe sa dlhodobo mierne zvyšuje, resp. je stabilná.

Zasadnutie UNFF 19 zároveň prijalo dôležitú rezolúciu, ktorá stanovila súbor konkrétnych opatrení a záväzkov, reflektujúcich výstupy strednodobého hodnotenia medzinárodného usporiadania o lesoch, s cieľom plnenia globálnych cieľov pre lesy. Tieto záväzky poskytujú mandát pre ďalšiu činnosť Fóra v oblasti podpory trvalo udržateľného obhospodarovania, ochrany a obnovy svetových lesov.

Slovensko zastupovala na zasadnutí delegácia zložená z expertov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Po prvýkrát v histórii participácie Slovenska na zasadnutiach UNFF bol súčasťou národnej delegácie aj zástupca študentskej komunity, študent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Fórum o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF) je najvyššie postaveným orgánom v systéme tejto organizácie, ktorý sa zaoberá agendou lesov na globálnej úrovni v celom rozsahu ekonomických, environmentálnych a sociálnych aspektov. Poskytuje medzivládnu platformu pre globálny politický dialóg a tvorbu politík o lesoch. Základným dokumentom globálnej politiky o lesoch je Strategický plán OSN pre lesy na roky 2017-2030, ktorý bol prijatý Valným zhromaždením OSN 27. apríla 2017. Členmi Fóra je 197 krajín. Viac informácií na www.un.org/esa/forests.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood