Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Bíreš splnil, čo sľúbil

20-10-2023

Jozef Bíreš bol do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako člen úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora, vymenovaný prezidentkou   Zuzanou Čaputovou 15. mája 2023. Najväčšou výzvou v čase jeho nástupu do funkcie bolo pokračovať v transformácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a začať ozdravný proces v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Za kľúčové považoval nájsť spoločné riešenie Slovenska a Európskej únie, súvisiace s vojnou na Ukrajine, s cieľom ochrániť slovenský trh s poľnohospodárskymi komoditami, zdravie občanov a zmierniť negatívne dôsledky potravinovej inflácie. Zameral  sa na  audit vedecko výskumnej základne, legislatívne pripravil rizikový fond a do medzirezortného pripomienkového konania posunul aj  Národný lesnícky program SR.

„Mojou najvyššou prioritou bolo upokojiť situáciu v rezorte a hľadať možnosti ako sa vyrovnať s vysokými cenami potravín. Riešenia, ktoré som hľadal a postupne presadzoval boli podložené   odbornými faktami a  riadne analyzovanými  údajmi.  V diskusii so stavovskými organizáciami, ale najmä s ostatnými dotknutými rezortmi sme dospeli k  záveru, že akákoľvek pomoc v boji s vysokými cenami má byť adresná  pre najzraniteľnejšie skupiny,“  vysvetľuje minister Jozef Bíreš a dodáva, že plošné opatrenia, akými sú napríklad zníženie DPH alebo stropovanie cien, neprináša želaný efekt.

Vinou vojny na Ukrajine a zablokovaním exportných trás cez Čierne more prišlo  k ohrozeniu slovenského trhu lacným dovozom ukrajinského obilia a znevýhodneniu našich poľnohospodárov. MPRV SR preto prostredníctvom PPA vyplatí do konca tohto roka mimoriadnu podporu pre domácich pestovateľov pšenice po prvýkrát formou automatického systému vyplácania kompenzácie, a to v celkovej výške 15,72 milióna EUR.

Minister Jozef Bíreš otvoril aj rokovania o spoločnom európskom riešení, ktoré má  zabezpečiť, aby ukrajinské poľno-komodity neostávali  na našom trhu, pretože to spôsobuje nepredajnosť našich domácich  komodít. Vláda SR na jeho návrh 16. septembra 2023  rozhodla o jednostrannom obnovení zákazu dovozu vybraných poľnohospodárskych produktov – pšenice, kukurice, repkového semena a slnečnicových semien – z Ukrajiny na Slovensko. Cieľom tohto zákazu je ochrana našich producentov. Koridor solidarity však ostáva naďalej otvorený.  MPRV SR  spustilo proces obnovy laboratórií v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, kde sa vykonávajú zvýšené kontroly   poľnohospodárskych a potravinárskych produktov.

Udržateľnosť a rozvoj v lesníctve je cieľom strategického dokumentu – Národný lesnícky program SR do roku 2030. Ten je  aktuálne vo fáze vyhodnocovania pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania.

„Som veľmi rád, že vďaka dobre postupujúcemu transformačnému procesu PPA nové vyhlásené výzvy nepodliehajú žiadnym korekciám. Je to obrovský posun v nastavení a manažmente tejto inštitúcie aj napriek tomu, že máme ešte stále poriadny kus práce pred sebou,“ konštatuje minister Bíreš.

V prípade Slovenského pozemkového fondu (SPF) ministerstvo pôdohospodárstva vymenovalo nové vedenie a predložilo na rokovanie vlády SR Analýzu rizika a fungovania SPF –  akčný plán, ktorý bol schválený vládou 13. septembra 2023.  „Som nesmierne rád, že sa mi podarilo v mojom krátkom funkčnom období  naštartovať ozdravné procesy v Slovenskom pozemkovom fonde, pretože považujem túto inštitúciu spolu  s PPA za kľúčové organizácie, bez ktorých naši poľnohospodári a potravinári nebudú môcť každodenne fungovať,“ dodáva Bíreš.

V rámci reštrukturalizácie vedecko-výskumnej základne agrorezortu bol zrealizovaný audit v Národnom lesníckom centre a  v  Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre, ktoré sú výskumnými inštitúciami rezortu.  Za jeden z úspechov rezortnej vedy minister Bíreš považuje projektový zámer Centra excelentnosti LignoSilva pod vedením NLC, ktorý bol pozvaný k príprave grantu s Európskou výskumnou agentúrou  v rámci výzvy Teaming for Excellence (Horizon-Widera-2022-Access-01)  ako jediný na Slovensku. To naozaj svedčí o vysokej kompetencii  zamestnancov v NLC.

Počas polročného pôsobenia ministra Jozefa Bíreša v agrorezorte bol 22. septembra 2023 na rokovanie vlády SR okrem iného predložený zámer Rizikového fondu, na ktorý sa doteraz nikto z jeho predchodcov neodvážil.  

„Som presvedčený, že svoju misiu som splnil. Verím, že tak ako ja,  každý po mne prispeje k zviditeľneniu agrorezortu, našich poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov nielen na domácej, ale aj zahraničnej úrovni a bude hájiť ich oprávnené záujmy. Moja apolitickosť mi umožnila historicky po prvýkrát pozvať k okrúhlemu stolu všetkých doterajších ministrov pôdohospodárstva od roku 1993 a zanechávame spoločný odkaz našim pokračovateľom,“ uzavrel minister Jozef Bíreš.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood