Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka MPRV SR s podštátnou tajomníčkou MP HU v Bratislave

22-06-2023

Slovenská koncepcia oceňovania a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny pod názvom „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ sa stala ústrednou témou bilaterálneho rokovania štátneho tajomníka M. Kováča s podštátnou tajomníčkou Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska A. Juhász, 22. júna 2023 v Bratislave.

Aktivita bola realizovaná pod záštitou Slovenskej republiky, pričom iniciatíva uskutočniť spoločné stretnutie za účelom výmeny dát a informácií, ako aj zdieľania skúseností, vyplynula z maďarského partnerského rezortu.

Slovenskú republiku na rokovaní zastupoval štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč, ako aj zodpovední experti MPRV SR, generálny riaditeľ Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií Tibor Kőszeghy a predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová. Diskusia bola štruktúrovaná do troch hlavných panelov, venovaných európskemu a globálnemu kontextu ochrany pôdy, návrhu certifikačného systému „Uhlíková a vodná banka“ a v neposlednom rade metodologickým aspektom integrovaného vodného a pôdneho plánovania.

Štátny tajomník M. Kováč v úvodnej časti stretnutia predstavil maďarským partnerom novú koncepciu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“. Ide o integrovaný systém, ktorý má potenciál výrazne prispieť k zlepšeniu stavu a kvality vody a pôdy, klimatickej stabilite, zlepšeniu stavu biodiverzity a v konečnom dôsledku aj dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Zdôraznil, že nová koncepcia prináša komplexné riešenie, ktoré prispeje k údržbe a obnove kľúčových ekosystémových služieb pôdnej a krajinnej štruktúry. Je nevyhnutné usilovať sa o lepšie prepojenie pôdnej a vodnej politiky, čím možno zlepšiť udržateľnosť sektora. Z pohľadu SR je veľmi dôležité dosiahnuť  celkové zlepšenie schopnosti pôdy zadržiavať vodu a ukladať uhlík.

Zároveň upriamil pozornosť aj na 3 hlavné implementačné nástroje predstaveného konceptu, a to Klimatický fond pre pôdu, Pôda – informačný a monitorovací systém a certifikačný systém Uhlíková a vodná banka. MPRV SR aktuálne pracuje na tvorbe certifikačného systému hodnotenia  a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny, ako aj príprave súvisiacej legislatívy. Zámerom je predstaviť návrh efektívnych opatrení a ich následná implementácia v praxi.

Maďarský partnerský rezort privítal prezentované informácie s veľkým záujmom a obe strany sa dohodli na pokračovaní tak medzirezortnej spolupráce, ako aj spolupráce v rámci zodpovedných výskumných inštitúcií aj v ďalšom období.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood